PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN NƯỚC BỌT GIAI ĐOẠN MUỘN ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT PHÁC ĐỒ CAP

Đỗ Hùng Kiên 1,, Nguyễn Thị Như Hoa 1
1 Bệnh viện K

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ đáp ứng và thời gian sống thêm trên bệnh nhân bệnh nhân ung thư tuyến nước bọt giai đoạn muộn điều trị phác đồ hoá chất CAP tại bệnh viện K từ 01/2015 đến 08/2022. Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu kết hợp tiến cứu 21 bệnh nhân (BN) ung thư tuyến nước bọt giai đoạn muộn được chẩn đoán và điều trị hoá chất tân CAP tại Bệnh viện K từ từ 01/2015 đến 08/2022. Kết quả: Tỷ lệ đáp ứng của phác đồ CAP được phân tích với các yếu tố nhóm tuổi, giới tính, vị trí u nguyên phát, thể mô bệnh học, thể trạng ECOG, thời gian tái phát và số lượng di căn xa. Không có yếu tố nào gây ảnh hưởng đến tỷ lệ đáp ứng của phác đồ, khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p>0,05. Qua phân tích thời gian sống thêm bệnh không tiến triển trung bình và các yếu tố như nhóm tuổi, giới tính, thể trạng ECOG, số lượng di căn xa, vị trí u nguyên phát, thể mô bệnh học đều không ảnh hưởng đến thời gian sống thêm. Kết luận: Phác đồ CAP là một trong lựa chọn điều trị bước một trên bệnh nhân ung thư tuyến nước bọt giai đoạn muộn, không có yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng ảnh hưởng đến tỷ lệ đáp ứng hóa chất và thời gian sống thêm.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Dreyfuss AI, Clark JR, Fallon BG (1987). Cyclophosphamide, doxorubicin, and cisplatin combination chemotherapy for advanced carcinomas of salivary gland origin. Cancer. 1987; 60(12): 2869.
2. Kaplan MJ, Johns ME, Cantrell RW (1986). Chemotherapy for salivary gland cancer. Otolaryngol Head Neck Surg. 1986;95(2):165.
3. Licitra L, Cavina R, Grandi C (1996). Cisplatin, doxorubicin and cyclophosphamide in advanced salivary gland carcinoma. A phase II trial of 22 patients. Ann Oncol. 1996;7(6):640.
4. Tsukuda M, Kokatsu T, Ito K, Mochimatsu I (1993). Chemotherapy for recurrent adeno- and adenoidcystic carcinomas in the head and neck. J Cancer Res Clin Oncol. 1993;119(12):756.
5. Dimery IW, Legha SS, Shirinian M (1990). Fluorouracil, doxorubicin, cyclophosphamide, and cisplatin combination chemotherapy in advanced or recurrent salivary gland carcinoma. J Clin Oncol. 1990;8(6):1056.
6. Venook AP, Tseng A Jr, Meyers FJ (1987). Cisplatin, doxorubicin, and 5-fluorouracil chemotherapy for salivary gland malignancies: a pilot study of the Northern California Oncology Group. J Clin Oncol. 1987;5(6):951.
7. Airoldi M, Pedani F, Brando V (1989). Cisplatin, epirubicin and 5-fluorouracil combination chemotherapy for recurrent carcinoma of the salivary gland. Tumori. 1989; 75(3):252.