GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU SAU MỔ SỎI ĐƯỜNG MẬT CỦA PHƯƠNG PHÁP GÂY TÊ MẶT PHẲNG CƠ DỰNG SỐNG

Nguyễn Trần Hoàng 1, Đỗ Tất Thành 2, Lưu Quang Thùy 1,
1 Bệnh viện Việt Đức
2 Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả giảm đau sau mổ sỏi đường mật và một số tác dụng không mong muốn của phương pháp gây tê mặt phẳng cơ dựng sống. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 60 bệnh nhân phẫu thuật sỏi đường mật, được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm. Nhóm I giảm đau bằng gây tê mặt phẳng cơ dựng sống (ESP) một liều duy nhất mức T7 hai bên trước mổ mỗi bên bằng 20mL Ropivacain 0,25% phối hợp Dexamethasone 0,04%, nhóm II không được gây tê. Cả hai nhóm đều được gây mê nội khí quản và sau mổ sử dụng giảm đau PCA morphin. Kết quả: Nhóm gây tê ESP có thời gian yêu cầu thuốc giảm đau đầu tiên kéo dài hơn so với nhóm không được gây tê (3,60±2,45 giờ so với 0,66±0,31 giờ), ESP giúp giảm lượng morphin tiêu thụ 12h và 24h đầu sau mổ; giảm ý nghĩa điểm VAS lúc nghỉ và vận động trong 18h đầu sau mổ. Tỉ lệ nôn, buồn nôn, ngứa của 2 nhóm là tương đương, không gặp biến chứng nào của ESPB. Kết luận: Gây tê mặt phẳng cơ dựng sống là phương pháp an toàn và hiệu quả cho phẫu thuật sỏi đường mật

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Abu Elyazed MM, Mostafa SF, Abdelghany MS, Eid GM. Ultrasound-Guided Erector Spinae Plane Block in Patients Undergoing Open Epigastric Hernia Repair: A Prospective Randomized Controlled Study. Anesth Analg. 2019; 129(1):235-240. doi:10.1213/ ANE.0000000000004071
2. Hamed MA, Goda AS, Basiony MM, Fargaly OS. Erector spinae plane block for postoperative analgesia in patients undergoing total abdominal hysterectomy: a randomized controlled study original study. J Pain Res. 2019;Volume 12:1393-1398. doi:10.2147/JPR.S196501
3. Huang J, Liu JC. Ultrasound-guided erector spinae plane block for postoperative analgesia: a meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Anesthesiol. 2020;20:83. doi:10.1186/ s12871-020-00999-8
4. Viderman D, Aubakirova M, Abdildin YG. Erector Spinae Plane Block in Abdominal Surgery: A Meta-Analysis. Front Med. 2022;9:812531. doi:10.3389/fmed.2022.812531
5. Cui Y, Wang Y, Yang J, et al. The Effect of Single-Shot Erector Spinae Plane Block (ESPB) on Opioid Consumption for Various Surgeries: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Pain Res. 2022;15:683-699. doi: 10.2147/JPR.S346809
6. Gherghina V, Nicolae G, Cindea I, Popescu R, Gras C. Patient-Controlled Analgesia After Major Abdominal Surgery in the Elderly Patient. In: Fyneface-Ogan S, ed. Epidural Analgesia - Current Views and Approaches. InTech; 2012. doi:10.5772/36613