HIỆU QUẢ CỦA BỘ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG AGELOC TR90 TRÊN MỘT SỐ CHỈ SỐ CƠ THỂ CỦA NGƯỜI THỪA CÂN, BÉO PHÌ NGUYÊN PHÁT

Vũ Minh Hoàn 1, Nguyễn Thị Thanh Tú 2,
1 Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội
2 Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của bộ sản phẩm TPCN ageLOC TR90 trên một số chỉ số cơ thể của người thừa cân, béo phì nguyên phát. Đối tượng: 60 đối tượng được chẩn đoán thừa cân, béo phì nguyên phát tại cộng đồng từ tháng 1/2022 đến tháng 12/2022. Phương pháp: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng, so sánh kết quả trước sau. Kết quả: Sau 90 ngày sử dụng sản phẩm có sự thay đổi các chỉ số cơ thể đo bằng cân sức khỏe Tanita RD-953: Chỉ số mỡ cơ thể  trung bình giảm 2,38 ± 2,04 (p < 0,001); Chỉ số mỡ nội tạng trung giảm 1,03 ± 1,4 (p < 0,001); Chỉ số tỷ lệ nước trung bình tăng 1,48 ± 2,37 (p < 0,001); Chỉ số khối lượng cơ trung bình tăng 0,81 ± 3,79 (p > 0,05); Chỉ số khối lượng xương giảm 0,02 ± 0,26 (p > 0,05). Kết luận: Nghiên cứu đã đánh giá được hiệu quả của bộ sản phẩm thực phẩm chức năng ageLOC TR90 trên một số chỉ số cơ thể cuả người thừa cân, béo phì nguyên phát (đo bằng cân sức khỏe Tanita RD-953).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Kết quả điều tra quốc gia yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm ở Việt Nam. Accessed June 12, 2022. https://tihe.org.vn/tin-tuc/chi-tiet/176-Ket-qua-dieu-tra-quoc-gia-yeu-to-nguy-co-benh-khong-lay-nhiem-o-Viet-Nam
2. Obesity and overweight. Accessed June 15, 2022. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/ detail/obesity-and-overweight
3. Global Burden of Disease Study 2015 (GBD 2015) Obesity and Overweight Prevalence 1980-2015 | GHDx. Accessed July 13, 2022. https://ghdx.healthdata.org/record/ihme-data/gbd-2015-obesity-and-overweight-prevalence-1980-2015
4. Pharmanex. A Phase IV, Open-Label, Parallel Group, Single-Center Study on the Effects of a Nutritional Supplement Combination on Body Weight Management Over a 90-Day Period. clinicaltrials.gov; 2014. Accessed November 9, 2022. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01725958
5. Karimi-Nazari E, Nadjarzadeh A, Masoumi R, et al. Effect of saffron (Crocus sativus L.) on lipid profile, glycemic indices and antioxidant status among overweight/obese prediabetic individuals: A double-blinded, randomized controlled trial. Clin Nutr ESPEN. 2019;34:130-136. doi:10.1016/j.clnesp.2019.07.012.
6. Makino-Wakagi Y, Yoshimura Y, Uzawa Y, Zaima N, Moriyama T, Kawamura Y. Ellagic acid in pomegranate suppresses resistin secretion by a novel regulatory mechanism involving the degradation of intracellular resistin protein in adipocytes. Biochem Biophys Res Commun. 2012;417(2):880-885. doi:10.1016/j.bbrc.2011.12.067
7. Zhong YM, Luo XC, Chen Y, et al. Acupuncture versus sham acupuncture for simple obesity: a systematic review and meta-analysis. Postgrad Med J. 2020; 96(1134):221-227. doi:10.1136/ postgradmedj-2019-137221
8. Lee HS, Lee J. Effects of Exercise Interventions on Weight, Body Mass Index, Lean Body Mass and Accumulated Visceral Fat in Overweight and Obese Individuals: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(5):2635. doi:10.3390/ijerph18052635.