NHẬN XÉT THỰC TRẠNG THỰC HÀNH AN TOÀN PHẪU THUẬT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI NĂM 2022

Phạm Thanh Hà 1,, Trần Văn Phú 1, Nguyễn Thanh Huyền 1, Nguyễn Thị Mận 1, Nguyễn Thị Lan Anh 1
1 Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: mô tả thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng tới an toàn phẫu thuật tại bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội năm 2022. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, định lượng kết hợp định tính. Thời gian từ tháng 5- 9/2022 trên 112 ca phẫu thuật và ekip, tài liệu có liên quan, sử dụng bảng kiểm đánh giá mức độ an toàn theo Quyết định 7482/QĐ-BYT. Số liệu định lượng được nhập bằng SPSS 25.0. Kết quả: bệnh viện đạt 94/110 điểm mức độ 4 – bảo đảm an toàn phẫu thuật. Có 3/5 tiêu chí đạt hoàn toàn, 5/8 tiêu chí đánh giá đều đạt một phần. Tiêu chí 4 có tỉ lệ ca phẫu thuật đạt là thấp nhất 72,3. 54/67 tiểu mục được đánh giá mức đạt, 8/67 tiểu mục trong bộ tiêu chị được đánh giá mức đạt một phần, 5/67 tiểu mục không đạt. Những yếu tố ảnh hưởng tích cực: Nhân viên y tế có kiến thức tốt và thái độ tích cực về an toàn phẫu thuật; Nhân viên y tế có trình độ kỹ năng chuyên môn tốt để thực hiện các ca phẫu thuật an toàn; Thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, máu đủ; Hướng dẫn quy định, quy trình thực hiện an toàn phẫu thuật được xây dựng tương đối đầy đủ. Những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực: Thiếu các buổi tập huấn an toàn phẫu thuật, thiếu cơ chế khen thưởng xử phạt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. WHO, World alliance for patient safety: The second global patient safety challenge. Safe surgery saves lives. 2008.
2. WHO, World Health Organization. WHO Surgical Safety Checklist 2020.
3. Quyết định ban hành bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật, 7482/QĐ-BYT (2018).
4. Nhàn, B.v.T., Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật. 2020.
5. Nguyễn Hồng Hải, N.Đ.T., Phùng Thanh Hùng. Thực trạng an toàn phẫu thuật tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2021, in Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 2021: thành phố Hồ Chí Minh p. 85-92.
6. Bí, B.v.V.N.T.Đ.U., Báo cáo kết quả kiểm tra tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật. Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí. 2019.
7. Nội, B.v.T.H., Báo cáo đánh giá mức độ thực hiện an toàn phẫu thuật tháng 6/2021. 2021, Bệnh viện Tim Hà Nội.