KIẾN THỨC VỀ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT TẠI NHÀ CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2020

Nguyễn Thị Dung 1,
1 Đại học Điều dưỡng Nam Định

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức về chăm sóc người bệnh tâm thần phân liệt tại nhà của người chăm sóc chính tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nam Định năm 2020. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang 70 người chăm sóc chính tại bệnh viện Tâm thần tỉnh Nam Định về kiến thức chăm sóc người bệnh tâm thần phân liệt tại nhà bằng bộ câu hỏi chuẩn bị trước. Kết quả: Tỷ lệ người chăm sóc chính có kiến thức đạt là 60%. Điếm trung bình kiến thức chung về chăm sóc người bệnh TTPL tại nhà của người chăm sóc chính là 5,33 ± 1,13 (thang điểm 10). Trong đó kiến thức về vệ sinh, dinh dưỡng, lao động và cải thiện giao tiếp là cao nhất đạt 6,17 ± 2,09; điểm kiến thức về bệnh đạt 5,17 ± 1,89; kiến thức về sử dụng thuốc tại nhà đạt 5,0 ± 1,7; kiến thức  về xử trí chăm sóc 1 số tình huống tại nhà đạt 5,0 ± 2,09. Kết luận: Kiến thức về chăm sóc người bệnh tâm thần phân liệt tại nhà  của người chăm sóc chính còn nhiều hạn chế. Từ kết quả nghiên cứu trên cho thấy cần tăng cường các hoạt động giáo dục sức khỏe về kiến thức chăm sóc người bệnh tâm thần phân liệt tại nhà  cho người chăm sóc chính.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Trương Tuấn Anh (2017). Bài giảng chăm sóc sức khỏe tâm thần. Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.
2. Thân Văn Quang (2010). Tài liệu hướng dẫn chẩn đoán, chăm sóc và quản lý người bệnh tâm thần tại cộng đồng. Nhà xuất bản Lao động.
3. Federation for Mental Health World (2014), Living with Schizophrenia. Occoquan, VA 22125 USA.
4. Levey S, Howells K, Levey S (1995). Dangerousness, unpredictability and the fear of people with schizophrenia. Journal of Forensic Psychiatry, 6(1), 19-39.
5. Bệnh viện tâm thần trung ương I (2016). Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và quản lý một số rối loạn tâm thần tại cộng đồng. Hà Nội - 2016.
6. Nguyễn Viết Thiêm (2012). Bệnh Tâm thần phân liệt những hiểu biết cơ bản về điều tri, chăm sóc, quản lý và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng, Hà Nội.
7. Lê Văn Cường (2018). Thực trạng quản lý và chăm sóc người bệnh TTPL điều trị ngoại trú tại Nam Định. Luận văn Thạc sỹ Điều dưỡng, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
8. Đinh Quốc Khánh (2010). Kiến thức-thái độ-thực hành của người chăm sóc chính người bệnh tâm thần phân liệt tại nhà và một số yếu tố liên quan ở huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, năm 2010. Luận văn thạc sỹ Y tế Công cộng, Đai học Y tế Công Cộng.