ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH NGOẠI VI TRÊN NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG

Trần Thị Lý1,, Cao Thị Hồng Hà1, Phạm Thị Thu Hương2
1 Bệnh viện Phổi Trung ương
2 Trường Đại học Phenikaa

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Đặt catheter tĩnh mạch ngoại vi (CTMNV) là một thủ thuật xâm lấn phổ biến trong thực hành lâm sàng. Một trong những tai biến muộn hay gặp nhất là tình trạng viêm tĩnh mạch sau đặt và lưu CTMNV. Mục tiêu: Đánh giá kỹ thuật đặt catheter tĩnh mạch ngoại vi trên người bệnh của điều dưỡng viên tại Bệnh viện Phổi Trung ương, năm 2018. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: 341 người bệnh được lựa chọn vào nghiên cứu với 403 Catheter tĩnh mạch ngoại vi được quan sát. Tỷ lệ viêm tĩnh mạch chung sau đặt CTMNV đánh giá bằng thang điểm INS Phlebitis scale là 43,4% tính theo người bệnh và 45,2% tính theo CTMNV. 144 quy trình đặt CTMNV được đánh giá với điểm trung bình là 9,52±0,3. Trong đó có 130 (90,3%) quy trình đạt điểm xuất sắc, 14 (7,7%) quy trình đạt điểm giỏi.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Enes S. M. S., Opitz S. P., Faro A. R. M. d. C. et al (2016). Phlebitis associated with peripheral intravenous catheters in adults admitted to hospital in the Western Brazilian Amazon. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 50 (2),263-271.
2. Rojas-Sánchez L. Z., Parra D. I. , Camargo-Figuera F. A. (2015). Incidence and factors associated with the development of phlebitis: results of a pilot cohort study/Incidencia y factores asociados al desarrollo de flebitis: resultados del estudio piloto de una cohorte/Incidência e fatores associados com o desenvolvimento de flebite: resultados do estudo piloto de uma coorte. Revista de Enfermagem Referência, 4 (4),61.
3. Hồ Khả Cảnh và Lê Hồng Chính (2009). So sánh chất lượng hai hoại catheter tĩnh mạch ngoại biên Vialon và Teflon trong đặt đường truyền nuôi dưỡng tĩnh mạch. Tạp chí Y học thực hành, 644+645(2),1-3.
4. Lê Hữu Thìn, Hoàng Thị Trang và Cao Thị Hồng Hà (2014). Đánh giá tình trạng viêm tĩnh mạch sau đặt kim luồn bằng thang điểm Baxter tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Phổi Trung ương năm 2013. Tạp chí Điều dưỡng Việt Nam, 7,11-16.
5. Phạm Lâm Lạc Thư (2012). 3 khảo sát tỷ lệ hiễm khuẩn và thời gian lưu kim luồn trền bệnh nhi tại khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2011 Y Học TP. Hồ Chí Minh 16(4),22-26.
6. Thái Đức Thuận Phong và các cộng sự (2011). Khảo sát tỷ lệ viêm tại chỗ do đặt Catheter tĩnh mạch ngoại biên tại khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viên Tim mạch An Giang 4-10/2011, Đề tài cơ sở, Bệnh viện Tim mạch An Giang.