PHÂN TÍCH VIỆC THỰC HIỆN KẾT QUẢ ĐẤU THẦU THUỐC TẬP TRUNG TẠI SỞ Y TẾ HÀ NAM GIAI ĐOẠN 2019-2021

Nguyễn Thị Thanh Hương1,, Đào Thị Thúy Liên2
1 Trường Đại học Dược Hà Nội
2 Sở Y tế Hà Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu thuốc cho điều trị tại tuyến tỉnh. Đánh giá kết quả thực hiện kết quả trúng thầu là cần thiết nhằm đảm bảo cung ứng đủ thuốc và đúng quy định về đấu thầu. So sánh về khoản mục và giá trị thực hiện của kết quả trúng thầu tại một số địa phương cho thấy chưa đạt quy định. Sở y tế Hà Nam thực hiện đấu thầu định kỳ 2 năm 1 lần, kết quả trúng thầu được sử dụng trong 2 năm là khó khăn trong việc đảm bảo tỷ lệ thực hiện. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ thực hiện kết quả trúng thầu giai đoạn 2019-2021 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam về khoản mục và giá trị theo một số chỉ tiêu. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Danh mục thuốc trúng thầu giai đoạn 2019-2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Nam và danh mục thuốc thực hiện của các đơn vị công lập theo kết quả đấu thầu thuốc tập trung giai đoạn 2019-2021. Sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang. Kết quả: Tổng khoản mục trúng thầu giai đoạn 2019-2021 tại Sở y tế Hà Nam gồm 1026 khoản, thực hiện 843 khoản (82,16%), không thực hiện 183 khoản (17,84%). Gói thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị thực hiện 81,03% khoản mục, 46,63% giá trị. Gói thuốc generic thực hiện 82,05% khoản mục, 57,08% giá trị. Bệnh viện hạng I thực hiện 77,45% khoản mục, 58,91% giá trị; bệnh viện hạng II thực hiện 69,80% khoản mục, 33,52% giá trị ; bệnh viện hạng III thực hiện 78,11% khoản mục, 55,8% giá trị. Một số nhóm tác dụng dược lý có số khoản mục trúng thầu nhiều như nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn; thuốc tim mạch; thuốc đường tiêu hóa có tỷ lệ khoản mục thực hiện cao (77,27% - 88,24%), tỷ lệ giá trị thực hiện thấp (40,01%-73,86%). Kết luận: Tỷ lệ khoản mục thuốc trúng thầu tại Sở y tế Hà Nam giai đoạn 2019-2021 được thực hiện là 82,16%; giá trị thực hiện 56,12%. Tỷ lệ giá trị thuốc trúng thầu được thực hiện còn thấp ở các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh, các gói thầu, các nhóm tác dụng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2019), Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, Hà Nội
2. Nguyễn Thị Hồng Hà (2018), Phân tích kết quả và việc thực hiện kết quả đấu thầu thuốc tập trung tại Sở Y tế Hà Nội năm 2016, Luận văn Thạc sỹ Dược học, Trường Đại học Dược Hà Nội, Hà Nội.
3. Lê Anh Hiếu (2020), Phân tích việc thực hiện kết quả đấu thầu thuốc tập trung tại Sở Y tế Thanh Hóa năm 2018, Luận văn Dược sỹ Chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Dược Hà Nội, Hà Nội.
4. Lê Thị Quỳnh Mai (2020), Đánh giá việc thực hiện kết quả đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2018 - 2019, Luận văn Dược sỹ Chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội, Hà Nội.
5. Vũ Thị Thu Phương (2020), Phân tích việc thực hiện kết quả đấu thầu thuốc tập trung tại Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn năm 2019, Luận văn Dược sỹ Chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội, Hà Nội.
6. Nguyễn Thị Huyền Trang (2019), Phân tích kết quả và việc thực hiện kết quả đấu thầu mua thuốc tập trung năm 2017 tại Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, Luận văn Thạc sỹ dược học, Trường Đại học Dược Hà Nội, Hà Nội.