THỰC TRẠNG TUÂN THỦ QUY TRÌNH VỆ SINH TAY NGOẠI KHOA CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

Đoàn Thị Mền1,, Nguyễn Hữu Thắng2
1 Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương
2 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 342 lượt quan sát tại khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương năm 2023 nhằm mô tả thực trạng tuân thủ quy trình vệ sinh tay ngoại khoa. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Tỷ lệ tuân thủ tất cả các bước của quy trình vệ sinh tay ngoại khoa là 37,4%. Tỷ lệ tuân thủ bước 1: Làm ướt và đánh kẽ ngón tay đạt 82,2%; Bước 2: Rửa tay lần 1 đạt 49,4%; Bước 3: Rửa tay lần 2 đạt 85,4% và bước 4: Làm khô tay là cao nhất đạt 99,4%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2017). Quyết định 3916/QĐ-BYT 2017 Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám chữa bệnh.
2. Bộ Y tế (2012). Hướng dẫn phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ, 3771/QĐ-BYT.
3. Bùi Thị Hồng (2014). Đánh giá tình hình vệ sinh tay ngoại khoa tại phòng mổ, Bệnh viện Việt Đức năm 2014, Nghiên cứu cấp cở sở.
4. Nguyễn Hoài Thu (2019). Thực trạng tuân thủ quy trình vệ sinh tay ngoại khoa của nhân viên y tế và các yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times City năm 2019. Trường Đại học Y tế công cộng; 2019.
5. Ducel G, Fabry J, Nicolle L. Prevention of hospital acquired infections: a practical guide. Prevention of hospital acquired infections: a practical guide. 2002;(Ed.2). https://www. cabdirect.org/cabdirect/abstract/20043205361
6. Nguyễn Thị Hồng, Bùi Thị Tú Quyên (2021). Tuân thủ vệ sinh tay ngoại khoa của phẫu thuật viên chính tại Bệnh viện quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 2021;5(5).
7. Hằng TTT, Anh ĐPP, Hạnh TTM, et al. Hiệu quả của chương trình can thiệp tăng cường tuân thủ quy trình rửa tay phẫu thuật tại Bệnh viện Hùng Vương năm 2019. 1. 2020;18(2):43-47. doi:10.46755/vjog.2020.2.1098
8. Khan A, Nausheen S. Compliance of surgical hand washing before surgery: Role of remote video surveillance. JPMA The Journal of the Pakistan Medical Association. 2017;67:92-96.
9. Phạm Thị Thoa, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Lưu Thị Việt Hoa. Thực trạng tuân thủ quy trình vệ sinh tay ngoại khoa của nhân viên y tế tham gia phẫu thuật tại bệnh viện E 6 tháng đầu năm, Tạp chí Y học Việt Nam. 2020;Tháng 12(497):184-191.
10. Paudel A, Bista B. Compliance of surgical hand scrub in operation theatre of teaching hospital, Chitwan. Journal of Chitwan Medical College. 2019; 9(1):36-40. https://www.nepjol.info/ index. php/JCMC/article/view/23782