Quay trở lại chi tiết bài báo NANG XƯƠNG CHẤN THƯƠNG Ở HÀM DƯỚI: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ Tải xuống Tải xuống PDF