NGHIÊN CỨU HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY Ở BỆNH NHÂN HẬU COVID-19

Nguyễn Văn Sang1,2,, Nguyễn Văn Kiên2, Trần Phan Ninh2,3, Trần Quang Lục2,4
1 Bệnh viện E, Hà Nội
2 Đại học Y dược Thái Nguyên
3 Bệnh viện Nhi Trung ương
4 Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Phú Thọ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả hình ảnh tổn thương phổi trên CLVT 128 dãy ở bệnh nhân (BN) hậu COVID-19 và xác định mối liên quan với tuổi, giới. Đối tượng và phương pháp: 518 BN đến khám hậu COVID-19, chụp CLVT 128 dãy tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ từ 3/2022-9/2022. Tính tỷ lệ các hình ảnh tổn thương. Đánh giá mối liên quan tổn thương phổi với tuổi và giới. Kết quả: nam 38,4%; nữ 61,6%; tuổi trung bình 37,91±13,72. 51,2% BN có tổn thương phổi: dày tổ chức kẽ (32,6%), kính mờ (17,4%), đông đặc (8,1%), lát đá (0,4%), giãn phế quản (8,7%), giãn phế nang (9,1%), giãn mạch máu khu trú (1%). Phân tích đa biến cho thấy tuổi liên quan với có tổn thương phổi (OR: 1,941; 95% CI: 1,655-2,277; <0,001). Kết luận: CLVT 128 dãy cho hình ảnh chi tiết đánh giá tổn thương phổi ở BN hậu COVID-19.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Lerner AM, Robinson DA, Yang L, et al. (2021). Toward understanding COVID-19 recovery: National institutes of health workshop on postacute COVID-19. Annals of internal medicine, 174(7):999-1003.
2. Havervall S, Rosell A, Phillipson M, et al. (2021). Symptoms and functional impairment assessed 8 months after mild COVID-19 among health care workers. JAMA 325(19):2015-2016.
3. Solomon JJ, Heyman B, Ko JP, et al. (2021). CT of post-acute lung complications of COVID-19. Radiology, 301(2):E383-E395.
4. Hansell DM, Bankier AA, MacMahon H, et al. (2008). Fleischner society: Glossary of terms for thoracic imaging. Radiology, 246(3):697-722.
5. Chang YC, Yu CJ, Chang SC, et al. Pulmonary sequelae in convalescent patients after severe acute respiratory syndrome: Evaluation with thin-section CT. Radiology 236:1067-1075.
6. Davis HE, Assaf GS, McCorkell L, et al. (2021). Characterizing long COVID in an international cohort: 7 months of symptoms and their impact. EClinicalMedicine, 38:101019.
7. Huang C, Huang L, Wang Y, et al. (2021). 6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: a cohort study. Lancet, 397(10270):220-232.
8. Vijayakumar B, Tonkin J, Devaraj A, et al. (2022). CT lung abnormalities after COVID-19 at 3 months and 1 year after hospital discharge. Radiology, 303(2):444-454.
9. Chen Y, Ding C, Yu L, et al. (2021). One-year follow-up of chest CT findings in patients after SARS-CoV-2 infection. BMC medicine, 19(1):191.
10. Han X, Fan Y, Alwalid O, et al. (2021). Six-month follow-up chest CT findings after severe COVID-19 pneumonia. Radiology, 299(1):E177-E186.