ĐẶC ĐIỂM GIẤC NGỦ VÀ CÁC VẤN ĐỀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIẤC NGỦ Ở TRẺ DƯỚI 2 TUỔI

Thị Ngọc Trâm1, Nguyễn Thị Phương Mai1, Nguyễn Thị Thanh Mai1,
1 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm giấc ngủ của nhóm trẻ dưới 2 tuổi. Phương pháp: Nghiên cứu khảo sát 198 trẻ dưới 2 tuổi, tại Trung tâm Tiêm chủng - Bệnh viện Nhi Trung ương và người chăm sóc trẻ, sử dụng bảng câu hỏi Brief infant sleep questionnaire (BISQ) - Bộ câu hỏi ngắn về giấc ngủ ở trẻ nhỏ. Kết quả: Mô hình giấc ngủ của nhóm trẻ dưới 2 tuổi trong nghiên cứu có sự thay đổi phù hợp với sinh lý giấc ngủ nói chung. Thời gian ngủ trung bình trong 24 giờ của trẻ ở các nhóm tuổi đều đạt được theo khuyến cáo của Tổ chức giấc ngủ Quốc gia Hoa Kỳ. Trung bình giờ đi ngủ của trẻ là 21:09 và giờ thức dậy là 7:11. Phần lớn trẻ ngủ cùng giường cha mẹ 89,4%, trong phòng tắt điện hoàn toàn, 54,5%. Thói quen trước khi ngủ phổ biến gồm ăn nhẹ hoặc bú mẹ (75,3%), nghe nhạc, hát ru, kể chuyện (57,6%). Tỷ lệ trẻ có vấn đề giấc ngủ do cha mẹ đánh giá khá cao, 35,3% ở mức độ trung bình và 4,5% ở mức độ nghiêm trọng. Kết luận: Giấc ngủ ở trẻ em liên tục thay đổi và hoàn thiện trong những năm đầu đời. Việc hiểu rõ mô hình giấc ngủ và các yếu tố liên quan đến giấc ngủ như môi trường, thói quen ngủ là vô cùng quan trọng để xây dựng những khuyến cáo chăm sóc giấc ngủ phù hợp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bathory E, Tomopoulos S. Sleep Regulation, Physiology and Development, Sleep Duration and Patterns, and Sleep Hygiene in Infants, Toddlers, and Preschool-Age Children. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care. 2017;47(2):29-42.
2. Mindell JA, Li AM, Sadeh A, Kwon R, Goh DYT. Bedtime Routines for Young Children: A Dose-Dependent Association with Sleep Outcomes. Sleep. 2015;38(5):717-722.
3. Bruni O, Novelli L. Sleep disorders in children. BMJ Clin Evid. 2010;2010:2304.
4. Sadeh A. A Brief Screening Questionnaire for Infant Sleep Problems: Validation and Findings for an Internet Sample. Pediatrics. 2004; 113(6): e570-e577.
5. Daban KDY, Goh DYT. Comparison of Sleep Characteristics, Patterns, and Problems in Young Children Within the Southeast Asian Region. Behav Sleep Med. 2019;17(3):281-290.
6. Ahn Y, Williamson AA, Seo HJ, Sadeh A, Mindell JA. Sleep Patterns among South Korean Infants and Toddlers: Global Comparison. J Korean Med Sci. 2016;31(2):261-269.
7. Hirshkowitz M, Whiton K, Albert SM, et al. National Sleep Foundation’s updated sleep duration recommendations: final report. Sleep Health. 2015;1(4):233-243.
8. Allen SL, Howlett MD, Coulombe JA, Corkum PV. ABCs of SLEEPING: A review of the evidence behind pediatric sleep practice recommendations. Sleep Med Rev. 2016;29:1-14.
9. Mindell JA, Williamson AA. Benefits of a bedtime routine in young children: Sleep, development, and beyond. Sleep Med Rev. 2018;40:93-108.
10. Moon RY, Carlin RF, Hand I, The task force on sudden infant death syndrome and the committee on fetus and newborn. Sleep-Related Infant Deaths: Updated 2022 Recommendations for Reducing Infant Deaths in the Sleep Environment. Pediatrics.2022;150(1):e2022057990.