ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI MỌC LỆCH, NGẦM TRÊN PHIM CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CHÙM TIA HÌNH NÓN

Chu Thị Ngọc Mai 1, Trịnh Đình Hải 1, Đinh Diệu Hồng 1,
1 Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình thái và tương quan với các mốc giải phẫu của răng khôn hàm dưới (RKHD) mọc lệch, ngầm trên phim chụp cắt lớp vi tính chùm tia hình nón (CTCB) tại Trung tâm X-quang nha khoa Morita Hà Nội quý I năm 2023. Phương pháp nghiên cứu: Đánh giá 133 RKHD mọc lệch, ngầm trên phim CTCB của 85 bệnh nhân. Kết quả: trong 133 RKHD mọc lệch, ngầm, trục răng lệch gần góc chiếm tỉ lệ cao nhất là 47,3%, 40,6% điểm cao nhất của RKHD nằm ngang mức hoặc cao hơn mặt nhai răng 7 (vị trí A), khoảng rộng xương nhỏ hơn bề rộng thân răng (loại II) chiếm 41,4%, răng có 2 chân (74,4%) chiếm ưu thế. Ống thần kinh răng dưới không tiếp xúc với chân răng chiếm 62,4%, trường hợp có tiếp xúc chiếm 37,6%. Kết luận: nghiên cứu đã đưa ra đặc điểm hình thái RKHD lệch, ngầm trên phim CTCB ở Trung tâm X-quang nha khoa Morita Hà Nội quý I năm 2023 là cơ sở lên kế hoạch điều trị phẫu thuật phù hợp.


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hattab F.N (1997), Positional changes and eruption of impacted mandibular third molars in young adults. A radiographic 4-year follow-up study. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endodontol. ;84:6004–6008.
2. Owecka M., Dyszkiewicz-Konwińska M., Kulczyk T (2012), Zastosowanie tomografii komputerowej z promieniem stożkowym (CBCT) w stomatologii i laryngologii. Now. Lek.;81:653–657
3. Nguyễn Phú Thắng (2021), Phẫu thuật miệng II. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 86-121.
4. Wang WQ, Chen MY, Huang HL, et al (2015), New quantitative classification of the anatomical relationship between impacted third molars and the inferior alveolar nerve. BMC Med Imaging Dec. 15, 59.
5. Trần Cao Bính, Phạm Trần Anh Khoa (2017), Giá trị của phim toàn cảnh panoramara và phim cắt lớp chùm tia hình nón trong phẫu thuật răng hàm lớn thứ ba hàm dưới. Tạp chí Y học Việt Nam. 459(2): 39-42
6. Monaco G. Montevecchi M, Bonetti GA., et al (2004), Reliability of panoramic radiography in evaluating the topographic relationship between the mandibular canal and impacted third molars. Journal of the American Dental Association. 135(3), 312–318.