ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI SỌ MẶT RĂNG TRÊN BỆNH NHÂN CÓ NHÔ XƯƠNG Ổ HAI HÀM: NGHIÊN CỨU TRÊN PHIM SỌ NGHIÊNG

Nguyễn Như Trung 1,, Trần Xuân Vĩnh 2, Phạm Anh Vũ Thụy 3
1 Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
2 Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh
3 Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục đích: Khảo sát các đặc điểm hình thái sọ-mặt-răng trên người Việt trưởng thành có nhô xương ổ hai hàm. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện tại phòng khám RHM, Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch. 130 phim sọ nghiêng bệnh nhân trưởng thành có nhô xương ổ hai hàm, được vẽ nét, phân tích đo sọ theo phương pháp của Steiner, Ricketts và đo đạc 12 số đo mô tả những điểm đặc trưng nhất của nhô xương ổ hai hàm. Các số đo này được so sánh với nhóm bệnh nhân trưởng thành có khớp cắn hạng I bình thường bằng kiểm định t độc lập. Kết quả: So với người có khớp cắn hạng I bình thường, người có nhô xương ổ hai hàm có 8 đặc điểm có sự khác biệt có ý nghĩa (p < 0,05), 2 đặc điểm không có sự khác biệc có ý nghĩa (p > 0,05), mà nổi bậc nhất là các số đo mô tả độ nhô và độ chìa của các răng cửa (p<0,001). Kết luận: So với người có khớp cắn hạng I bình thường, người nhô xương ổ hai hàm có môi,  các răng cửa nhô và chìa ra trước.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bills DA, Handelman CS, BeGole EA. Bimaxillary dentoalveolar protrusion: traits and orthodontic correction. The Angle orthodontist. 2005;75(3):333-9.
2. Scott CR, Goonewardene MS, Murray K. Influence of lips on the perception of malocclusion. American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics: official publication of the American Association of Orthodontists, its constituent societies, and the American Board of Orthodontics. 2006;130(2):152–62.
3. Trudee H. Bimaxillary Protrusion: Prevalence and Associated Factors in the Trinidad and Tobago Population. Acta Scientific Dental Sciences. 2018;2(12):110-6.
4. Abida I, Amna S, Junaid I. Lip morphology : A factor leading to bimaxillary dentoalveolar protrusion. Pakistan Oral and Dental Journal. 2011; 31(2): 321-7.
5. Ismael AJ. Cephalometric Characteristics of Bimaxillary Protrusion in Adolescents. Al – Rafidain Dent J. 2012;12(1):135-41.
6. Anh T, Dang T, An N, et al. Cephalometric norms for the Vietnamese population. APOS Trends Orthod. 2016;6:200‑4.
7. Nguyễn Thị Bích Ngọc. Nghiên cứu sự thay đổi hình thái mô cứng, mô mềm của khuôn mặt sau điều trị chỉnh răng lệch lạc khớp cắn angle I, vẩu xương ổ răng hai hàm có nhổ răng. Luận án tiến sĩ Y học. Trường Đại Học Y Hà Nội; 2015.
8. Lahlou K, Bahoum A, Makhoukhi MB, et al. Comparison of dentoalveolar protrusion values in Moroccans and other populations. Eur J Orthod. 2010;32(4):430-4.