ĐÁP ỨNG CỦA HÓA TRỊ TIỀN PHẪU PHÁC ĐỒ 4AC-4P TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN III TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU BẮC GIANG

Nguyễn Thị Thanh Huyền 1, Vũ Hồng Thăng 2,, Nguyễn Công Hoàng 3
1 Bệnh viện Ung Bướu Bắc Giang
2 Trường Đại học Y Hà Nội
3 Bệnh viện K

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá đáp ứng của hóa trị tiền phẫu phác đồ 4AC-4P trên bệnh nhân ung thư vú giai đoạn III tại bệnh viện Ung bướu Bắc Giang. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 55 bệnh nhân UTV giai đoạn III không mổ được ngay, được hóa trị tiền phẫu bằng phác đồ 4AC-4P tại bệnh viện Ung bướu Bắc Giang từ 1/2021 đến 6/2022. Kết quả: Tuổi trung bình của bệnh nhân là 49,0 ± 9,2, tất cả BN đều ở giai đoạn III, trong đó đa số bệnh nhân ở giai đoạn IIIB chiếm tỷ lệ 56,4%. Giai đoạn IIIA, IIIC lần lượt 38,2% và 5,5%. Đáp ứng hoàn toàn trên lâm sàng sau 8 đợt hóa chất đạt 5,5%; đáp ứng một phần 94,5%. Tỷ lệ bệnh nhân chuyển từ không phẫu thuật được chuyển thành phẫu thuật được là 70,9%. Đáp ứng hoàn toàn trên mô bệnh học đạt 20%. Kết luận: Phác đồ 4AC-4P cho thấy có tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn trên mô bệnh học khá cao, do vậy có thể áp dụng trong điều trị tiền phẫu ung thư vú giai đoạn III không mổ được trong điều kiện hiện nay.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Estimated Incidence. Mortality and Prevalence Worldwide 2020
2. Nguyễn Bá Đức, Bùi Diệu, Trần Văn Thuấn và cs (2012). Gánh nặng bệnh ung thư và chiến lược phòng chống ung thư quốc gia đến năm 2020. Tạp chí Ung thư học, Hội thảo quốc gia phòng chống ung thư lần thứ XVI, Số 1 (2012), 13-19.
3. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Version 1.2020
4. Bùi Diệu và cộng sự (2015). Dịch tễ học ung thư vú, Phẫu thuật UTV, Nhà xuất bản Y học Hà Nội
5. Eisenhauer EA, Therasse P, Bogaerts J, et al. new response evaluation criteria in solid tumours: revised RECIST guideline (version 1.1). Eur J Cancer Oxf Engl 1990. 2009;45(2):228-247.
6. Guarneri V, Broglio K, Kau S-W, et al. Prognostic value of pathologic complete response after primary chemotherapy in relation to hormone receptor status and other factors. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. 2006;24(7):1037-1044.
7. Nguyễn Thị Thủy (2016). Đánh giá kết quả hóa trị bổ trợ trước phác đồ 4AC-4T trên bệnh nhân ung thư vú giai đoạn III, Luận văn thạc sỹ y học, Trường Đại học y Hà Nội
8. Hutcheon AW, Heys SD, Sarkar TK, Aberdeen Breast Group. Neoadjuvant docetaxel in locally advanced breast cancer. Breast Cancer Res Treat. 2003;79 Suppl 1: S19-24.
9. Preoperative Doxorubicin Plus Cyclophosphamide Followed by Preoperative or Postoperative Docetaxel. Accessed June 15, 2023. https://www.cancernetwork.com/view/preoperative-doxorubicin plus cyclophosphamide
10. Ngô Trường Sơn, Vũ Hồng Thăng (2021). Đánh giá kết quả hóa trị bổ trợ trước ung thư vú giai đoạn II, III ở phụ nữ mạn kinh. Y Dược học, số 31, tháng 9/2021, tr 92-5.