SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM NHÂN TRẮC CỦA HỌC SINH DÂN TỘC KINH, TÀY, DAO TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA TỈNH TUYÊN QUANG, NĂM 2021

Nguyễn Song Tú 1,, Hoàng Nguyễn Phương Linh 1, Lê Đức Trung 1
1 Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 2.735 học sinh 15-17 tuổi dân tộc Kinh, Tày, Dao tại một số trường trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang, năm 2021 nhằm mô tả đặc điểm nhân trắc của học sinh theo dân tộc. Kết quả cho thấy cân nặng, chiều cao trung bình của học sinh nam dân tộc Kinh (57,6 kg và 167,2 cm) cao hơn có ý nghĩa thống kê (YNTK) so với dân tộc Tày (54,1 kg và 164,8 cm) và Dao (54,1 kg và 164,3 cm). Chiều cao học sinh nữ dân tộc Kinh (155,3 cm) cao hơn có YNTK so với dân tộc Tày, Dao tương ứng (154,0 cm và 153,9 cm). Thông qua chỉ số Zscore chiều cao theo tuổi (HAZ) cho thấy nguy cơ SDD thấp còi ở học sinh dân tộc Tày, Dao cao hơn dân tộc Kinh ở cả 2 giới. Những can thiệp phòng chống SDD thấp còi cần lưu ý ưu tiên trên học sinh dân tộc Tày và Dao.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Y J Chen, Y H Dong et al. Analysis of nutritional status among Chinese students of five ethnic minorities aged 7-18 years in 2014. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi, 2018. 52(3): 303-307.
2. Nguyễn Song Tú. Tình trạng dinh dưỡng, đặc điểm cấu trúc cơ thể và một số yếu tố liên quan đến SDD thấp còi ở học sinh 15-17 tuổi tại trường THPT của tỉnh Sơn La năm 2020. Đề tài nghiệm thu cấp cơ sở Viện Dinh dưỡng, 2023.
3. Trần Khánh Vân và CS. Tình trạng dinh dưỡng, khẩu phần, tần xuất tiêu thụ và thói quen sử dụng thực phẩm của học sinh tiểu học, THCS và THPT ở một số tỉnh thành Việt Nam. Đề tài nghiệm thu cấp cơ sở Viện Dinh dưỡng, 2018.
4. Nguyễn Song Tú và CS. Đặc điểm nhân trắc và một số yếu tố liên quan ở học sinh dân tộc Kinh, Tày, H’ mông, Dao tại các trường phổ thông dân tộc bán trú (PTTHBT) của tỉnh Yên Bái năm 2017. Tạp chí Y học Dự phòng, 2019. tập 29, số 11 - 2019: 217-227.
5. Viện Dinh dưỡng. Tổng điều tra Dinh dưỡng 2009 - 2010. Nhà xuất bản Y học, 2010.
6. Viện Dinh dưỡng. Báo cáo sơ bộ kết quả Tổng điều tra Dinh dưỡng toàn quốc 2019 - 2020. 2021.
7. Nguyễn Song Tú. Đặc điểm nhân trắc, tình trạng vi chất dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan đến SDD thấp còi ở học sinh 11-14 tuổi tại các trường phổ PTTHBT ở một số huyện của tỉnh Điện Biên năm 2018. Đề tài nghiệm thu cấp cơ sở Viện Dinh dưỡng, 2021.
8. Nguyễn Thị Vân Anh và CS. Đặc điểm Z-score của chỉ số chiều cao theo tuổi và tình trạng dinh dưỡng ở học sinh dân tộc Kinh, Dao, H’mông, Tày 11-14 tuổi ở các trường PTDTBT, tỉnh Yên Bái, năm 2017. Tạp chí Y học Việt Nam, 2019. Số 2: 178-182.