LÁC NGOÀI PHÂN KỲ QUÁ MỨC: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG

Nhuien Viet Khynh1,, Mai Quốc Tùng1, Nguyễn Văn Huy2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Mắt Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm sàng của lác ngoài phân kỳ quá mức ở trẻ em..Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 20 bệnh nhân (BN) lác ngoài phân kỳ quá mức khám tại Bệnh viện Mắt trung ương từ tháng 10/2022 đến tháng 10/2023. Kết quả: Tuổi xuất hiện lác ở những BN này trung bình là 5,04±2,29 tuổi, thường không có tật khúc xạ hoặc cận thị nhẹ, viễn thị nhẹ, tỷ lệ nhược thị tương đối thấp, là 17,5%. Độ lác trung bình khi nhìn gần và nhìn xa là 12,00 ± 9,97PD và 29,75 ± 6,42PD, sau khi bịt mắt, độ lác nhìn gần tăng lên đáng kể, độ lác nhìn xa tăng lên ít, lần lượt là 20,75 ± 6,94PD và 34,50 ± 5,89PD. Sau bịt mắt, độ lác trung bình khi nhìn gần tăng thêm 8,75 ± 3,11PD, nhìn xa tăng thêm 4,75 ± 2,95 PD. 85% bệnh nhân có thị giác hai mắt. Kết luận: Lác ngoài phân kỳ quá mức có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, hay gặp ở mắt chính thị hoặc tật khúc xạ cận thị nhẹ, viễn thị nhẹ. Độ lác nhìn gần sau khi bịt mắt tăng lên đáng kể, độ lác nhìn xa có tăng lên ít.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Kaur K, Gurnani B. Intermittent Exotropia. In: StatPearls. StatPearls Publishing; 2023. Accessed October 6, 2023. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ books/NBK574514/
2. Bae GH, Bae SH, Choi DG. Surgical outcomes of intermittent exotropia according to exotropia type based on distance/near differences. PLoS ONE. 2019;14(3):e0214478. doi:10.1371/journal. pone.0214478
3. Lajmi H, Ben Yakhlef A, El Fekih L, Lahdhiri MH, Hmaied W. Outcomes of intermittent exotropia surgery. J Fr Ophtalmol. 2021;44(7): 1001-1007. doi:10.1016/j.jfo.2020.09.038
4. Magli A, Esposito Veneruso P, Chiariello Vecchio E, Esposito G, Rombetto L. Divergence Excess Intermittent Exotropia: Long-Term Effect of Augmented Bilateral Lateral Rectus Recession. Semin Ophthalmol. 2018;33(4):512-516. doi:10.1080/08820538.2017.1320414
5. Yang M, Chen J, Shen T, et al. Clinical Characteristics and Surgical Outcomes in Patients With Intermittent Exotropia: A Large Sample Study in South China. Medicine (Baltimore). 2016; 95 (5): e2590. doi: 10.1097/ MD.0000000000002590
6. Issaho DC, Wang SX, Weakley Jr. DR. Intermittent exotropia surgery: results in different age groups. Arq Bras Oftalmol. 2017;80(6). doi:10.5935/0004-2749.20170087
7. Jampolsky A. Surgical Management of Exotropia. Am J Ophthalmol; 1958.
8. Knapp P, Moore S. Intermittent exotropia. Am Orthopt J. 1960;10:118-122.
9. Pratt-Johnson J, Barlow J, Tillson G. Early Surgery in Intermittent Exotropia. Am J Ophthalmol; 1977.

1.