Quay trở lại chi tiết bài báo MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CỦA BỆNH NHÂN DÀI MỎM TRÂM TẠI BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG TRUNG ƯƠNG TRONG 5 NĂM (2018-2023) Tải xuống Tải xuống PDF