THỰC HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN HIV/AIDS CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

Nguyễn Thị Huyền Trang1,, Trần Thị Hiền1
1 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: (1) Mô tả thực hành liên quan đến HIV/AIDS của sinh viên (SV) điều dưỡng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2020; (2) Xác định một số yếu tố ảnh hưởng tới thực hành liên quan đến HIV/AIDS của sinh viên điều dưỡng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đối với SV điều dưỡng  năm 2020. Kết quả kết luận: Đa số sinh viên điều dưỡng điều dưỡng có thực hành an toàn về HIV/AIDS (79,6%). Thực hành liên quan đến HIV/AIDS có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa lứa tuối ≥ 20 và < 20; sinh viên học năm 3+4 và sinh viên năm 1+2; Được cung cấp và không được cung cấp thông tin về HIV trong những năm học đại học; Được tiếp cận thông tin và không được tiếp cận thông tin HIV thông qua thầy cô giáo.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Lan Anh (2019). Kiến thức, thái độ về phòng và xử trí phơi nhiễm với vật sắc nhọn trong tiêm truyền của sinh viên điều dưỡng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội năm 2018. [Luận văn thạc sĩ]. Đại học Y Hà Nội;
2. Lê Thị Hường, Lưu Minh Châu, Đoàn Chí Hiền (2017). Kiến thức, thái độ, hành vi về phòng chống HIV/AIDS của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng ở khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế 2016,” Tạp chí Y học dự phòng.27(3): 126–131.
3. Do T. H. T, Le L. C, Burgess J. A, et al (2014). Determinants of condom use at sexual debut among young Vietnamese. International Journal of Adolescent Medicine and Health. 26(3): 403–410.
4. Trần Như Hải, Nguyễn Thị Thuỷ, Phạm Thọ Dược và cộng sự (2015). Thực trạng kiến thức, hành vi của cộng đồng và khả năng tiếp cận hoạt động chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tại tỉnh Đắk Nông, năm 2011 - 2013,” Tạp chí Y học dự phòng. 25(10): 150–156.
5. Nguyễn Thị Huệ, Phạm Thị Thu Thuý, Nguyễn Thị Duyên Anh (2015). Kiến thức, thái độ và hành vi về HIV/AIDS trên nhóm phụ nữ mang thai tại thành phố hồ chí minh, 2014. Tạp chí Y học dự phòng. 25(10): 127–132.
6. Tạ Thị Hồng Hạnh, Khổng Thị Thái, Nguyễn Hà Thành và cộng sự (2018). Kiến thức về phòng lây nhiễm HIV của người dân từ 15 đến 49 tuổi và một số yếu tố liên quan tại Hà Nội năm 2017. Tạp chí Y học dự phòng. 28(5): 151–156.
7. WHO (2021)Global progress report on HIV, viral hepatitis and sexually transmitted infections, 2021 (pp.16-30).
8. Baytner-Zamir R, Lorber M, Hermoni D (2014). Assessment of the knowledge and attitudes regarding HIV/AIDS among pre-clinical medical students in Israel. BMC Res. Notes. 7(1):168.