THAY ĐỔI KIẾN THỨC CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 12 THÁNG TUỔI VỀ PHÒNG VÀ CHĂM SÓC TRẺ TIÊU CHẢY CẤP SAU GIÁO DỤC SỨC KHỎE TẠI NGOẠI THÀNH, THÀNH PHỐ LẠNG SƠN NĂM 2020

Nguyễn Thị Dung1,, Trần Văn Đang2
1 Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định
2 Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá sự thay đổi kiến thức của bà mẹ về dự phòng và chăm sóc bệnh tiêu chảy cấp cho con dưới 12 tháng tuổi tại 3 xã ngoại thành, Thành phố Lạng Sơn năm 2020. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp giáo dục sức khỏe có so sánh trước sau tiến hành trên 90 bà mẹ có con dưới 12 tháng tuổi tại 3 xã ngoại thành, thành phố Lạng Sơn. Kết quả: Trước can thiệp tỷ lệ bà mẹ có kiến thức tốt về chăm sóc và phòng bệnh tiêu chảy là 15,6%; tỷ lệ này tăng lên ngay sau can thiệp giáo dục sức khỏe và sau can thiệp 1 tháng thì tỷ lệ này lần lượt là 91,1%; 87,8%. Bà mẹ có kiến thức kém trước can thiệp là 18,9% nhưng sau can thiệp và sau can thiệp 1 tháng thì tỷ lệ này là 0%. Kết luận: Kiến thức của bà mẹ có con dưới 12 tháng tuổi về phòng và chăm sóc trẻ tiêu chảy còn nhiều hạn chế ở thời điểm trước can thiệp, nhưng được cải thiện đáng kể sau can thiệp. Điều này cho thấy tầm quan trọng của giáo dục sức khỏe đã góp phần nâng cao hiệu quả điều trị tiêu chảy.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

World Health Organization (2017). Diarrhoeal disease. Geneva.
2. Nguyễn Vân Trang (2013), Tác nhân tiêu chảy do vi rút ở trẻ em: Sự phân bố và tính đa dạng ở Việt Nam, Tạp chí Y học dự phòng, 23(8), tr. 10 – 15.
3. Mekonnen G. K., et al. (2018).Caregivers' knowledge and attitudes about childhood diarrhea among refugee and host communities in Gambella Region, Ethiopia. Journal of Health, Population and Nutrition, 37(24), pp. 1-11.
4. Bộ Y tế (2009), Tài liệu hướng dẫn xử trí tiêu chảy ở trẻ em, Ban hành kèm theo quyết định số 4121/QĐ-BYT ngày 28/10 năm 2009.
5. Cục Quản lý Khám – Chữa bệnh – Bộ Y tế (20009), “Hướng dẫn xử trí tiêu chảy cấp ở trẻ em”.
6. Nguyễn Thị Thanh Huyền (2016). Thay đổi kiến thức về bệnh tiêu chảy cho các bà mẹ có con dưới 5 tuổi điều trị tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm 2016, Luận văn thạc sỹ Điều dưỡng, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.
7. Tưởng Thị Huế (2017). Thay đổi kiến thức chăm sóc và phòng bệnh của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi mắc tiêu chảy điều trị tại bệnh viện Nhi Nam Định sau can thiệp giáo dục, Luận văn thạc sĩ Điều dưỡng, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.