GIÁ TRỊ CỦA PHƯƠNG PHÁP SINH THIẾT LÕI CÁC TỔN THƯƠNG TUYẾN VÚ CÓ VÔI HÓA NGHI NGỜ DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM

Nguyễn Thị Duyên 1, Nguyễn Diệu Linh 1,, Bùi Văn Giang 2, Nguyễn Thùy Linh 1
1 Bệnh viện K Tân Triều
2 Bệnh viện Vinmec

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá giá trị của phương pháp sinh thiết lõi các tổn thương tuyến vú có vôi hóa nghi ngờ dưới hướng dẫn siêu âm. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang, tiến cứu trên 71 bệnh nhân có tổn thương vôi hóa tuyến vú trên phim chụp nhũ ảnh đến khám tại bệnh viện K Tân Triều từ 8/2022-8/2023. Kết quả: Tuổi trung bình 50.7. Hình thái vôi hóa hay gặp nhất là đa hình thái 45.1%, vô định hình 31%, đường thẳng 21.1%, thô không đồng nhất 2.8%. Phân bố hay gặp nhất là phân bố thùy 49.2%, phân bố vùng 30.9%, phân bố cụm 15.5%, phân bố phân nhánh 4.2%. Số mảnh bệnh phẩm chứa vôi hóa thu được trung bình trong nhóm lấy được vôi hóa là 2.7 +- 1.5. Tỉ lệ lấy được từ 2 mảnh bệnh phẩm trở lên chứa vôi hóa là 57.7 %. Tỉ lệ thu hồi được vôi hóa: 80.3%. Độ nhạy: 94.1%. Độ đặc hiệu: 100%. Gía trị tiên đoán dương: 100%. Gía trị tiên đoán âm: 42.8%. Độ chính xác tính theo phân loại lành tính, ác tính: 94.36%. Tỉ lệ âm tính giả: 5.88%. Kết luận: Trong trường hợp vôi hóa thấy được trên siêu âm, sinh thiết các tốn thương vôi hóa dưới hướng dẫn siêu âm cho kết quả tốt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries
2. Pan HB. The Role of Breast Ultrasound in Early Cancer Detection. J Med Ultrasound. 2016;24(4): 138-141. doi:10.1016/j.jmu. 2016.10.001
3. Soo MS, Baker JA, Rosen EL. Sonographic Detection and Sonographically Guided Biopsy of Breast Microcalcifications. Am J Roentgenol. 2003; 180(4): 941-948. doi: 10.2214/ajr.180.4. 1800941
4. Leong SPL, Shen ZZ, Liu TJ, et al. Is breast cancer the same disease in Asian and Western countries? World J Surg. 2010;34(10):2308-2324. doi:10.1007/s00268-010-0683-1
5. Logullo AF, Prigenzi KCK, Nimir CCBA, Franco AFV, Campos MSDA. Breast microcalcifications: Past, present and future (Review). Mol Clin Oncol. 2022;16(4):81. doi:10. 3892/mco.2022.2514
6. Bae S, Yoon JH, Moon HJ, Kim MJ, Kim EK. Breast Microcalcifications: Diagnostic Outcomes According to Image-Guided Biopsy Method. Korean J Radiol. 2015;16(5):996-1005. doi:10. 3348/kjr.2015.16.5.996
7. Yi J, Lee EH, Kwak JJ, Cha JG, Jung SH. Retrieval Rate and Accuracy of Ultrasound-Guided 14-G Semi-Automated Core Needle Biopsy of Breast Microcalcifications. Korean J Radiol. 2014; 15(1):12-19. doi:10.3348/kjr.2014.15.1.12