KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN RĂNG HÀM MẶT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TẠI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH RĂNG HÀM MẶT

Vũ Mạnh Tuấn 1, Đỗ Đức Phú2, Lưu Văn Tường 3, Hoàng Hữu Vĩ 1, Lê Minh Huệ 1, Nguyễn Đức Hoàng 1, Duong Đức Long 1,
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
3 Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 77 sinh viên lớp Y6RHM, Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội nhằm mô tả thực trạng kiến thức và thái độ của sinh viên Răng Hàm Mặt đối với công tác kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2022 – 2023. Kết quả cho thấy tỷ lệ sinh viên tự cho rằng bản thân tiếp nhận thông tin về Kiểm soát nhiễm khuẩn trong Răng Hàm Mặt ở mức độ trung bình là 74%, mức độ thấp và mức độ đầy đủ lần lượt là 10,4% và 15,6%. Thái độ của sinh viên về kiểm soát lây nhiễm chéo là thái độ tốt (1,81 ± 0,45);  thái độ vệ sinh tay là thái độ tốt (1,78 ± 0,47), thái độ sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân là thái độ không tốt (1,48 ± 0,66), thái độ tiêm an toàn và phòng hộ vật sắc nhọn là thái độ tốt (1,69 ± 0,58), thái độ xử lý dụng cụ là thái độ tốt (1,56 ± 0,58), thái độ xử lý chất thải là thái độ tốt (1,70 ± 0,58). Nghiên cứu cho thấy kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn chuyên ngành Răng Hàm Mặt của sinh viên còn nhiều mặt hạn chế. Chính vì vậy, cơ sở đào tạo và cần chú trọng hơn trong việc giảng dạy và hướng dẫn sinh viên, học viên về kiểm soát nhiễm khuẩn chuyên ngành Răng Hàm Mặt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nagao, Y., T. Kimura, and H. Nagao, Analysis of hepatitis B and C virus infections amongst members of the Dental National Health Insurance Society in the Oita Prefecture. Biomed Rep, 2021. 14(2): p. 23.
2. Saveanu, C.I., et al., Knowledge Level on Infection Control among Romanian Undergraduate and Postgraduate Dental Students. Medicina, 2022. 58(5): p. 661.
3. Bình, T.Đ., et al., Khảo sát kiến thức, thái độ và thực hànhkiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế và sinh viên tại Phòng khám Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đại học Y - Dược Huế. Tạp chí Y dược học., 2021. 11(2): p. 103-110.
4. de Souza, R.A., et al., Infection control measures among senior dental students in Rio de Janeiro State, Brazil. Journal of public health dentistry, 2006. 66(4): p. 282-284.
5. Deogade, S., et al., Awareness, knowledge, and attitude of dental students toward infection control in prosthodontic clinic of a dental school in India. Nigerian journal of clinical practice, 2018. 21(5): p. 553-559.
6. Rahman, B., et al., Attitudes and practices of infection control among senior dental students at college of dentistry, university of Sharjah in the United Arab Emirates. European journal of dentistry, 2013. 7(S 01): p. S015-S019.
7. de Amorim-Finzi, M.B., et al., Rate of compliance with hand hygiene by dental healthcare personnel (DHCP) within a dentistry healthcare first aid facility. European journal of dentistry, 2010. 4(03): p. 233-237.
8. Younai, F.S., D.C. Murphy, and D. Kotelchuck, Occupational exposures to blood in a dental teaching environment: results of a ten‐year surveillance study. Journal of dental education, 2001. 65(5): p. 436-448.