KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ KHÔNG ĐỘT BIẾN EGFR DI CĂN NÃO BẰNG TIA XẠ KẾT HỢP HÓA CHẤT PHÁC ĐỒ CÓ PLATINUM TẠI BỆNH VIỆN K

Đinh Công Định 1,, Nguyễn Công Hoàng1
1 Bệnh viện K

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu của chúng tôi nhằm nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, đánh đánh giá kết quả điều trị và phân tích một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ sống thêm. Trong xạ trị Gamma knife và xạ trị toàn não tổn thương di căn não BN UTPKTBN, không có đột biến gen EGFR tại Bệnh viện K. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 120 bệnh nhân UTPKTBN, không đột biến gen EGFR, có di căn não. Điều trị, 60 BN xạ Gamma knife, 60 BN xạ toàn não, kết hợp tuần tự phác đồ hóa chất có Platinum như Paclitaxel-Carboplatin hoặc Pemetrexet-Cisplatin tại Bệnh viện K từ 2018 – 2023. Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng cũng như kết quả sống thêm và phân tích một số yếu tố liên quan. Kết quả: Trung vị STTB nhóm BN xạ toàn não 6 ± 0.4 tháng. Trung vị STTB xạ phẫu GK kết hợp hóa chất có Platinum 17 ± 2.9 tháng. Tỷ lệ STTB BN xạ GK tại thời điểm 6 tháng 89.9%; 12 tháng 62.9%; 18 tháng 42.3%. Thời gian STKTT tại não trung vị 12 ± 1,7 tháng. Có ý nghĩa thống kê giữa thời gian STTB, STKTT tại não với số ổ di căn não (p<0,05). Kết luận: Xạ phẫu GK kết hợp phác đồ hóa chất có Platinum BN UTPKTBN không đột biến EGFR di căn não, cho kết quả STTB 17 ± 2.9 tháng, hiệu quả vượt trội so với nhóm BN xạ toàn não, thời gian STTB ngắn 6 ± 0.4 tháng. Số ổ di căn não có ý nghĩa thống kê với cả thời gian STTB và STKTT.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. J. S. Barnholtz-Sloan, A. E. Sloan, F. G. Davis và các cộng sự. (2004), Incidence proportions of brain metastases in patients diagnosed (1973 to 2001) in the Metropolitan Detroit Cancer Surveillance System, J Clin Oncol, 22(14), tr. 2865-72.
2. L. Leksell (1951), The stereotaxic method and radiosurgery of the brain, Acta Chir Scand, 102(4), tr. 316-9.
3. J. P. Sheehan, M. H. Sun, D. Kondziolka và các cộng sự. (2002), Radiosurgery for non-small cell lung carcinoma metastatic to the brain: long-term outcomes and prognostic factors influencing patient survival time and local tumor control, J Neurosurg, 97(6), tr. 1276-81.
4. Flannery và cộng sự. (2008), Patients with Single Brain Metastasis from Non-Small Cell Lung Cancer Equally Benefit from Stereotactic Radiosurgery and Surgery, tr. 144–152.
5. Phạm Văn Thái. (2019), Nghiên cứu điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn não bằng hóa xạ trị, Ung thư, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.
6. S. C. Bir, S. Ambekar, P. Bollam và các cộng sự. (2014), Long-term outcome of gamma knife radiosurgery for metastatic brain tumors originating from lung cancer, Surg Neurol Int, 5 (Suppl 8), tr. S396-403.