ĐẶC ĐIỂM CARABELLI TRÊN RĂNG CỐI LỚN THỨ NHẤT VÀ THỨ HAI HÀM TRÊN Ở SINH VIÊN RĂNG HÀM MẶT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC HUẾ

Lê Nguyễn Thùy Dương1, Đoàn Thị Bảo Uyên1, Trần Xuân Phương1,
1 Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Carabelli là núm phụ thường gặp ở mặt trong gần của răng cối lớn hàm trên. Nó là đặc điểm có giá trị phân loại chủng tộc cao. Mục tiêu nghiên cứu nhằm khảo sát biểu hiện đặc điểm Carabelli ở các mức độ trên răng cối lớn thứ nhất và răng cối lớn thứ hai hàm trên. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 75 sinh viên ngành Răng Hàm Mặt. Hàm trên được lấy dấu bằng alginate và đổ mẫu với thạch cao cứng. Đặc điểm Carabelli trên răng cối lớn thứ nhất và thứ hai hàm trên được đánh giá theo phân loại của Dahlberg, và được phân thành ba nhóm: Không có biểu hiện Carabelli, Carabelli dạng hố và rãnh, Carabelli dạng núm. Kết quả: Tỷ lệ răng cối lớn thứ nhất và răng cối lớn thứ hai hàm trên có biểu hiện đặc điểm Carabelli lần lượt là 74% và 28,6%; tỷ lệ không có biểu hiện đặc điểm Carabelli lần lượt là 26% và 71,4%. Không có sự khác biệt về đặc điểm Carabelli trên răng cối lớn thứ nhất và thứ hai hàm trên giữa nam và nữ, giữa vùng hàm bên phải và bên trái (p>0,05). Kết luận: Đặc điểm Carabelli xuất hiện ở cả răng cối lớn thứ nhất và thứ hai hàm trên, với mức độ phổ biến hơn ở răng cối lớn thứ nhất.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Phan Anh Chi, Hoàng Tử Hùng. Đặc điểm răng cửa hình xẻng và núm Carabelli ở người Katu. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh. 2011. Tập 15, Phụ bản của Số 2, tr.47-55.
2. Huỳnh Kim Khang. Đặc điểm Carabelli trên răng cối lớn thứ nhất hàm trên người Việt. Tạp chí Y học Việt Nam. Tháng 10/2013. Số đặc biệt, tr.75-78.
3. Hsu JW, Tsai PL, Hsiao TH, Chang HP, Lin LM, Liu KM, Yu HS, Ferguson D. Ethnic dental analysis of shovel and Carabelli's traits in a Chinese population. Aust Dent J. 1999 Mar; 44(1): 40-5. doi: 10.1111/j.1834-7819. 1999.tb00534.x
4. Joshi MR, Godiawala RN, Dutia A. Carabelli's trait in Hindu children from Gujarat. J Dent Res. 1972 May-Jun; 51(3):706-11. doi: 10.1177/ 00220345720510030301
5. Kamatham R, Nuvvula S. Expression of Carabelli trait in children from Southern India - A cross sectional study. J Forensic Dent Sci. 2014 Jan; 6(1):51-7. doi: 10.4103/0975-1475.127772
6. Kirthiga M, Manju M, Praveen R, Umesh W. Ethnic Association of Cusp of Carabelli Trait and Shoveling Trait in an Indian Population. J Clin Diagn Res. 2016 Mar; 10(3):ZC78-81. doi: 10.7860/JCDR/2016/17463.7504
7. Smitha T, Venkatesh D, Veeresh M, Hema KN, Sheethal HS, Vidya MA. The cusp of Carabelli: Frequency, distribution and type in the Bengaluru population. J Oral Maxillofac Pathol. 2018 Sep-Dec; 22(3):418-422. doi: 10.4103/ jomfp.JOMFP_254_18
8. Townsend GC, Martin NG. Fitting genetic models to Carabelli trait data in South Australian twins. J Dent Res. 1992 Feb; 71(2):403-9. doi: 10.1177/00220345920710021001