Quay trở lại chi tiết bài báo ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẬT KHÚC XẠ BẰNG PHẪU THUẬT CLEAR Tải xuống Tải xuống PDF