ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẬT KHÚC XẠ BẰNG PHẪU THUẬT CLEAR

Cung Hồng Sơn1,, Trần Thị Hương Lan1, Trần Văn Hà2, Lý Minh Đức3
1 Bệnh viện Mắt Trung ương
2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
3 Bệnh viện 19-8 Bộ Công an

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: 1. Đánh giá kết quả điều trị tật khúc xạ bằng phẫu thuật CLEAR. 2. Nhận xét một số yếu tố liên quan đến kết quả phẫu thuật. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu tổng số 85 mắt của 43 bệnh nhân bị cận thị, loạn thị được phẫu thuật khúc xạ bằng phẫu thuật CLEAR. Nghiên cứu tại Bệnh viện Mắt Hồng Sơn từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 08 năm 2023. Các bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu, tuổi trên 18, khúc xạ ổn định trên 12 tháng, độ cận thị từ -0,5 đến -10,0 D, độ loạn thị từ 0 đến -5,0 D. Lấy mẫu theo phương pháp thuận tiện đến khi đủ cỡ mẫu. Số liệu được phân tích bằng phần mềm SPSS 20.0. Kết quả: Thị lực không kính trung bình tăng dần sau phẫu thuật 1 tuần, 1 tháng, ổn định sau 3 tháng và 6 tháng là 0,019 và 0,016 (LogMAR). Tỷ lệ mắt đạt thị lực không kính ³ 20/20 tăng dần sau phẫu thuật, sau 6 tháng thị lực không kính ³ 20/20 là 97,6 % và ³ 20/30 là 100 %. Khúc xạ cầu tương đương giảm dần và ổn định sau 6 tháng là -0,24 ± 0,27 D; tỷ lệ khúc xạ cầu tương đương sau phẫu thuật ≤ ± 0,25 là 70,6 % và chỉ 2,4 % > ± 1,0 D, sau phẫu thuật khúc xạ cầu tương đương càng thấp thì thị lực càng cao. Độ loạn thị tồn dư sau phẫu thuật 6 tháng ≤ ± 0,25 D là 94,1 % và ≤ ± 1,0 D là 100 %.Trung bình độ dày giác mạc trung tâm sau phẫu thuật 6 tháng là 441,1 ± 40,7 µm. Độ dày giác mạc trung tâm giảm 17,36 µm khử được -1,0 D. Công suất khúc xạ giác mạc trung bình sau phẫu thuật 6 tháng là 38,9 ± 1,9 D. Phẫu thuật CLEAR có chỉ số an toàn là 1,06 và chỉ số hiệu quả là 1,03. Một số yếu tố liên quan đến kết quả phẫu thuật: Thị lực không kính ổn định và tương đồng ở 3 nhóm cận thị nhẹ, trung bình và nặng sau phẫu thuật 3 và 6 tháng. Khúc xạ cầu tương đương sau phẫu thuật như nhau đối với các mức độ cận thị nhẹ, trung bình và nặng. Độ cận thị càng cao thì sau phẫu thuật độ dày trung tâm giác mạc trung bình và công suất khúc xạ giác mạc trung bình càng thấp. Kết luận: Thị lực không kính sau phẫu thuật 6 tháng bằng phương pháp CLEAR là 0,016 LogMAR, tỷ lệ thị lực không kính ³ 20/20 là 97,6%, khúc xạ cầu tương đương là -0,24 ± 0,27 D, 88,2 % có khúc xạ cầu sau phẫu thuật ≤ ± 0,5 D. Thị lực sau phẫu thuật CLEAR tăng và ổn định sau 3 tháng và 6 tháng. Khúc xạ cầu tương đương sau phẫu thuật như nhau ở 3 nhóm cận thị nhẹ, trung bình và nặng. Độ cận thị càng cao thì sau phẫu thuật độ dày trung tâm giác mạc trung bình và công suất khúc xạ giác mạc trung bình càng thấp

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Faith SC, Jhanji V. Refractive Surgery: History in the Making. Asia-Pacific journal of ophthalmology (Philadelphia, Pa). Sep-Oct 2017; 6(5):401-402.
2. Leccisotti A, Fields SV, De Bartolo G. Refractive Corneal Lenticule Extraction With the CLEAR Femtosecond Laser Application. Cornea. Oct 1 2023;42(10):1247-1256.
3. Doga AV, Kostenev SV, Mushkova IA, Nosirov PO. Results of corneal lenticule extraction for correction. Vestnik oftalmologii. 2020;136 (6. Vyp. 2): 214-218. Rezul'taty ekstraktsii lentikuly rogovitsy dlya korrektsii miopii srednei i vysokoi stepeni.
4. Shady T. Awwad YB. Visual Outcomes With CLEAR Lenticule Extraction. crstodayeuropecom. 2022;
5. Nguyễn Thị Hương Loan. Đánh giá kết quả của phẫu thuật Smile tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND. Luận văn thạc sĩ. Đại học Y Hà Nội; 2019.