HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA ENZALUTAMIDE TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT GIAI ĐOẠN DI CĂN

Đỗ Anh Tú1,, Nguyễn Đình Lợi2
1 Bệnh viện K
2 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn di căn và hiệu quả của Enzalutamide trên bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn di căn. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả loạt ca lâm sàng trên 20 bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn di căn điều trị với Enzalutamide, tại bệnh viện K từ 01/2020 đến 5/2023. Kết quả: Mười bệnh nhân di căn kháng cắt tinh hoàn (mCRPC) sau thất bại điều trị với Abiraterone và Docetaxel, tuổi trung bình 70,2 (58-77). PSA trung bình trước điều trị là 380,4 ng/ml (7,5-750,8), PSA nadir trung bình 300,4 ng/ml (3,4 – 750,8), 2/10 bệnh nhân đạt PSA response, 6/10 bệnh nhân đáp ứng lâm sàng, PFS sinh học trung bình 3,5 tháng (3-7 tháng), thời gian đến khi thất bại điều trị trung bình (TTF) 4,8 tháng (3-10 tháng). Mười bệnh nhân di căn nhạy nội tiết (mHSPC), tuổi trung bình là 75,5 (68-85), 7/10 bệnh nhân có gánh nặng di căn cao, PSA trung bình trước điều trị 80,5 ng/ml (40,3-180,5), PSA nadir trung bình 1,2 ng/ml (0,02 – 10,4), 10/10 bệnh bệnh nhân đạt PSA response, 6/6 đáp ứng lâm sàng hoàn toàn. Không có bệnh nhân nào xuất hiện tác dụng phụ. Kết luận: PFS sinh học trung bình trên bệnh nhân mCRPC đạt 3,5 tháng (3-7 tháng) và thời gian đến khi thất bại điều trị là 4,8 tháng (3-10 tháng). PSA nadir trung bình ở nhóm mHSPC 1,2 ng/ml (0,02 – 10,4 ng/ml), 10/10 bệnh bệnh nhân đạt PSA response.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Cancer today. , accessed: 19/06/2023.
2. Cheng H.H., Gulati R., Azad A. và cộng sự. (2015). Activity of enzalutamide in men with metastatic castration-resistant prostate cancer is affected by prior treatment with abiraterone and/or docetaxel. Prostate Cancer Prostatic Dis, 18(2), 122–127.
3. Kyriakopoulos C.E., Chen Y.-H., Carducci M.A. và cộng sự. (2018). Chemohormonal Therapy in Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer: Long-Term Survival Analysis of the Randomized Phase III E3805 CHAARTED Trial. J Clin Oncol, 36(11), 1080–1087.
4. Iacovelli R., Ciccarese C., Bria E. và cộng sự. (2018). The Cardiovascular Toxicity of Abiraterone and Enzalutamide in Prostate Cancer. Clin Genitourin Cancer, 16(3), e645–e653.
5. Kumar G. (2020). LATITUDE: A landmark trial for high-risk metastatic castration-sensitive prostate cancer: Final overall survival analysis. Indian J Urol, 36(1), 71–72.
6. James N.D., Clarke N.W., Cook A. và cộng sự. (2022). Abiraterone acetate plus prednisolone for metastatic patients starting hormone therapy: 5-year follow-up results from the STAMPEDE randomised trial (NCT00268476). Int J Cancer, 151(3), 422–434.
7. Armstrong A.J., Szmulewitz R.Z., Petrylak D.P. và cộng sự. (2019). ARCHES: A Randomized, Phase III Study of Androgen Deprivation Therapy With Enzalutamide or Placebo in Men With Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer. J Clin Oncol, 37(32), 2974–2986.
8. Parker C.C., James N.D., Brawley C.D. và cộng sự. (2018). Radiotherapy to the primary tumour for newly diagnosed, metastatic prostate cancer (STAMPEDE): a randomised controlled phase 3 trial. The Lancet, 392(10162), 2353–2366.