ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ SANGER TRONG KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN GEN CYP21A2 GÂY BỆNH TĂNG SẢN THƯỢNG THẬN BẨM SINH

Nguyễn Nhật Quỳnh Như1,, Lương Bắc An1, Hoàng Anh Vũ1
1 Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Tăng sản thượng thận bẩm sinh (TSTTBS) là bệnh di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường do thiếu hụt enzyme 21-hydroxylase. Sự thiếu hụt enzyme 21-hydroxylase xảy ra do các đột biến trên gen CYP21A2, trong đó khoảng 60% bệnh nhân TSTTBS mang các đột biến điểm trên gen CYP21A2. Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu khảo sát đột biến điểm trên gen CYP21A2 bằng kỹ thuật giải trình tự Sanger. 30 bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh thể thiếu enzyme 21-OH; DNA được tách chiết từ mẫu máu; kỹ thuật PCR và giải trình tự Sanger được thực hiện để xác định đột biến điểm. Kết quả nghiên cứu phát hiện 11 bệnh nhân mang đột biến gen gây bệnh TSTTBS, trong đó 10 bệnh nhân mang kiểu hình mất muối và 1 bẹnh nhân mang kiểu hình nam hóa đơn thuần. Đột biến phổ biến nhất là I2G (16,7%), theo sau là p.R356W (5%) và p.R426C (5%), các đột biến còn lại chiếm tỉ lệ từ 1,7% - 3%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. White PC, Speiser PW. Congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency. Endocr Rev. 2000 Jun;21(3):245–91.
2. Speiser PW, Arlt W, Auchus RJ, Baskin LS, Conway GS, Merke DP, et al. Congenital Adrenal Hyperplasia Due to Steroid 21-Hydroxylase Deficiency: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2018 Sep 27;103(11):4043–88.
3. Choi JH, Jin HY, Lee BH, Ko JM, Lee JJ, Kim GH, et al. Clinical phenotype and mutation spectrum of the CYP21A2 gene in patients with steroid 21-hydroxylase deficiency. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2012 Jan;120(1):23–7.
4. Usui T, Nishisho K, Kaji M, Ikuno N, Yorifuji T, Yasuda T, et al. Three novel mutations in Japanese patients with 21-hydroxylase deficiency. Horm Res. 2004;61(3):126–32.
5. Balraj P, Lim PG, Sidek H, Wu LL, Khoo ASB. Mutational characterization of congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency in Malaysia. J Endocrinol Invest. 2013 Jun;36(6):366–74.
6. Grischuk Y, Rubtsov P, Riepe FG, Grötzinger J, Beljelarskaia S, Prassolov V, et al. Four Novel Missense Mutations in the CYP21A2 Gene Detected in Russian Patients Suffering from the Classical Form of Congenital Adrenal Hyperplasia: Identification, Functional Characterization, and Structural Analysis. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2006 Dec 1;91(12):4976–80.
7. Koyama S, Toyoura T, Saisho S, Shimozawa K, Yata J. Genetic analysis of Japanese patients with 21-hydroxylase deficiency: identification of a patient with a new mutation of a homozygous deletion of adenine at codon 246 and patients without demonstrable mutations within the structural gene for CYP21. J Clin Endocrinol Metab. 2002 Jun;87(6):2668–73.
8. Chi DV, Tran TH, Nguyen DH, Luong LH, Le PT, Ta MH, et al. Novel variants of CYP21A2 in Vietnamese patients with congenital adrenal hyperplasia. Mol Genet Genomic Med. 2019 Feb 27;7(5):e623.
9. Xia Y, Shi P, Gao S, Liu N, Zhang H, Kong X. Genetic analysis and novel variation identification in Chinese patients with congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 2022 Sep 1;222:106156.
10. New MI, Abraham M, Gonzalez B, Dumic M, Razzaghy-Azar M, Chitayat D, et al. Genotype-phenotype correlation in 1,507 families with congenital adrenal hyperplasia owing to 21-hydroxylase deficiency. Proc Natl Acad Sci U S A. 2013 Feb 12;110(7):2611–6.