THỪA CÂN LÀ MỘT YẾU TỐ DỰ ĐOÁN ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẾT MỔ SAU PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG Ở CHI TRÊN

Trần Quốc Doanh1, Nguyễn Ảnh Sang1,
1 Bệnh viện Quân y 175

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Phân tích ảnh hưởng của yếu tố thừa cân đến vết mổ sau phẫu thuật (PT) sạch được kết hợp xương (KHX) ở chi trên. Đối tượng và phương pháp: 62 bệnh nhân (BN) ≥18 tuổi đã được PT KHX ở chi trên, là PT sạch, tại Bệnh viện Quân y 175 từ 03-2022 đến 05-2023, dữ liệu được thu thập tiến cứu. Kết quả và kết luận: Chỉ số khối (BMI) trung bình của đối tượng nghiên cứu (NC) là 23,28 ± 2,05 kg/m2 (dao động 18,83 kg/m2 – 28,89 kg/m2). Tỉ lệ BN có thể trạng thừa cân với chỉ số BMI > 24,9 kg/m2 chiếm 16,13%. Tỉ lệ BN mắc tiểu đường là 7,69% ở BN cân nặng bình thường so với 10% ở BN thừa cân. Tỉ lệ BN có nồng độ glucose trong máu tại thời điểm trước phẫu thuật ≥7 mmol/l là 17,31% ở BN cân nặng bình thường so với 20% ở BN thừa cân. Điểm trung bình ASEPSIS ở nhóm có BMI thừa cân cao hơn nhóm BMI trung bình, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Klevens R.M., Edwards J.R., Richards C.L., et al. (2007) Estimating health care-associated infections and deaths in U.S. hospitals, 2002. Public Health Rep. 122 (2):160-166.
2. Wilson A.P., Sturridge M.F., Treasure T., et al. (1986) A scoring method (ASEPSIS) for postoperative wound infections for use in clinical trials of antibiotic prophylaxis. Lancet. 1 (8476): 311-313.
3. Cho M., Kang J., Kim I., et al. (2014) Underweight body mass index as a predictive factor for surgical site infections after laparoscopic appendectomy. Yonsei Med J. 55 (6):1611-1616.
4. Almasaudi A.S., McSorley S.T., Edwards C.A., et al. (2018) The relationship between body mass index and short term postoperative outcomes in patients undergoing potentially curative surgery for colorectal cancer: A systematic review and meta-analysis. Crit Rev Oncol Hematol. 121:68-73.
5. Zhao D., Liang G.H., Pan J.K., et al. (2023) Risk factors for postoperative surgical site infections after anterior cruciate ligament reconstruction: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 57 (2):118-128.
6. Meijs A.P., Koek M.B.G., Vos M.C., et al. (2019) The effect of body mass index on the risk of surgical site infection. Infect Control Hosp Epidemiol. 40 (9):991-996.
7. Pan W., Hindler K., Lee V.V., et al. (2006) Obesity in diabetic patients undergoing coronary artery bypass graft surgery is associated with increased postoperative morbidity. Anesthesiology. 104 (3):441-447.