GIẢI PHẪU MÔI BÉ Ở PHỤ NỮ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH MÔI TẠI BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN

Hoàng Mạnh Ninh1,, Trần Hồng Quân1
1 Bệnh viện Bưu Điện

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Phẫu thuật thẩm mỹ bộ phận sinh dục nữ  (phần lớn là tạo hình môi) ngày càng trở nên phổ biến. Tạo hình môi đề cập đến phẫu thuật giảm kích thước của môi bé do phì đại. Tuy nhiên, môi bé mở rộng hoặc phì đại vẫn là một chẩn đoán lâm sàng chưa được xác định rõ ràng vì nó có thể được coi là một biến thể của giải phẫu bình thường. Mục tiêu: Mô tả giải phẫu môi bé ở các phụ nữ phẫu thuật tạo hình môi tại Bệnh viện Bưu Điện. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 19 phụ nữ phẫu thuật tạo hình môi tại Bệnh viện Bưu Điện từ 01/2022 đến 12/2023. Kết quả: Tuổi trung bình: 32,53±7,33; độ tuổi từ 20-42 tuổi. Nhóm tuổi chiếm đa số là 20-30 tuổi. Môi bé bên phải: chiều dài trung bình: 61mm (41-82mm); chiều rộng trung bình: 38mm (25-55mm). Môi bé bên trái: chiều dài trung bình: 57mm (42-74mm); chiều rộng trung bình: 41mm (28-53mm). Kết luận: Chưa có thống nhất rõ ràng về thế nào là phì đại môi bé. Bác sĩ cần giải thích, tư vấn về những biến thể giải phẫu bình thường của môi bé cho những phụ nữ có nhu cầu thẩm mỹ để họ có quyết định chính xác.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Lloyd J, Crouch NS, Minto CL, Liao L, Creighton SM. Female genital appearance: ‘normality’ unfolds. BJOG. 2005;112(5):643-646. doi:10.1111/j.1471-0528.2004.00517.x
2. Propst K, Ferrando CA. Outcomes of labiaplasty in women with labial hypertrophy. Int Urogynecol J. 2021; 32(5):1247-1251. doi:10.1007/s00192-020-04621-w
3. Chang SY, Kao SW, Shih YC, Huang JJ. Labiaplasty in Asian women: Motivation, technique feasibility, and patient reported outcomes. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2023;85:217-225. doi:10.1016/j.bjps.2023.07.002
4. Clerico C, Lari A, Mojallal A, Boucher F. Anatomy and Aesthetics of the Labia Minora: The Ideal Vulva? Aesthetic Plast Surg. 2017; 41(3):714-719. doi:10.1007/s00266-017-0831-1
5. Gress S. Aesthetic and Functional Labiaplasty. Springer International Publishing; 2017. doi:10.1007/978-3-319-60222-6
6. Heusse JL, Cousin-Verhoest S, Aillet S, Watier E. [Refinements in the labia minor reduction procedures]. Ann Chir Plast Esthet. 2009;54(2): 126-134. doi: 10.1016/j.anplas. 2008.03.007
7. Crouch NS, Deans R, Michala L, Liao LM, Creighton SM. Clinical characteristics of well women seeking labial reduction surgery: a prospective study. BJOG. 2011;118(12):1507-1510. doi:10.1111/j.1471-0528.2011.03088.x