TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN INTERLEUKIN-33 NGƯỜI DUNG HỢP VỚI SUMO TRÊN ESCHERICHIA COLI

Nguyễn Quốc Thái1,, Nguyễn Thanh Hoài Phong1, Mai Thành Tấn1, Mai Huỳnh Như1, Thái Khắc Minh1
1 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Các nghiên cứu gần đây cho thấy interleukin (IL)-33 và thụ thể đóng vai trò quan trọng trong các bệnh lí viêm, nhiễm trùng và tự miễn. Tuy nhiên, việc chiết xuất IL-33 trực tiếp từ các mô gặp nhiều khó khăn và lượng protein chiết được rất thấp gây trở ngại cho nghiên cứu phát triển thuốc ức chế cytokin này. Mục đích: tạo được IL-33 người tái tổ hợp dạng dung hợp với tag SUMO trên Escherichia coli. Phương pháp: gen mã hoá cho IL-33 người được tối ưu hóa codon cho biểu hiện trên E. coli bằng phần mềm OptimumGeneTM Optimization Analysis của công ty GeneScript. Plasmid pET-SUMO-il33 được biến nạp vào E. coli BL21(DE3) bằng phương pháp sốc nhiệt. Kết quả: Plasmid tái tổ hợp chứa gen il33 được thiết kế gắn tag gồm 8×His và SUMO tag ở đầu N tận với gen il33 được tối ưu hoá codon cho biểu hiện trên E. coli. Tế bào E. coli BL21(DE3) mang pET-SUMO-il33 có khả năng biểu hiện IL-33 tái tổ hợp dưới dạng tan trong môi trường LB ở 37 ℃. Kết luận: Nghiên cứu đã tạo dòng thành công chủng E. coli BL21(DE3) mang plasmid tái tổ hợp pET-SUMO-il33 có khả năng tạo IL-33 tan ở dạng dung hợp với tag SUMO với hiệu suất cao.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Chen, W. Y., Tsai, T. H., Yang, J. L., & Li, L. C. (2018). Therapeutic strategies for targeting IL-33/ST2 signalling for the treatment of inflammatory diseases. Cellular Physiology and Biochemistry, 49(1), 349-358.
2. Mierendorf, R. C., Morris, B. B., Hammer, B., & Novy, R. E. (2000). Expression and purification of recombinant proteins using the pET system. The nucleic acid protocols handbook, 947-977.
3. Panavas, T., Sanders, C., & Butt, T. R. (2009). SUMO fusion technology for enhanced protein production in prokaryotic and eukaryotic expression systems. SUMO protocols, 303-317.
4. Marblestone J. G., Edavettal S. C., Lim Y. et al. (2006), "Comparison of SUMO fusion technology with traditional gene fusion systems: enhanced expression and solubility with SUMO", Protein Science. 15(1), pp. 182-189.