Quay trở lại chi tiết bài báo MỘT SỐ YẾU TỐ DỰ ĐOÁN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN VIÊM TỤY CẤP Tải xuống Tải xuống PDF