THỰC TRẠNG KIẾN THỨC TỰ TIÊM INSULIN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TỈNH THANH HÓA NĂM 2023

Phạm Vũ Ngọc Diệp1,, Uông Ngọc Nguyên1, Nguyễn Thành Chung1, Trần Anh Trà1, Phạm Đắc Quân1
1 Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức tự tiêm insulin của người bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa năm 2023 và xác định một số yếu tố liên quan. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên 345 người bệnh ĐTĐ type 2 đến điều trị ngoại trú tại bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa. Kết quả: Với nhóm người bệnh tiêm insulin bằng bơm tiêm, tỷ lệ trả lời đúng ≥ 50% câu hỏi là 29,3%, với nhóm tiêm bằng bút tiêm, tỷ lệ này là 29,1%. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức tự tiêm insulin của người bệnh ĐTĐ type 2 là giới, tuổi, khu vực sống, trình độ học vấn (p<0,05). Kết luận: Kiến thức tự tiêm insulin của người bệnh ĐTĐ type 2 còn thấp. Người bệnh cần phải được hướng dẫn thường xuyên, cần có các biện pháp hỗ trợ giúp người bệnh nâng cao kiến thức và hạn chế được các yếu tố ảnh hưởng không tốt tới kiến thức của người bệnh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Home, Resources, diabetes L with, et al. IDF Diabetes Atlas 2021 | IDF Diabetes Atlas. Accessed March 14, 2024. https://diabetesatlas. org/atlas/tenth-edition/
2. Thực trạng kiến thức tự tiêm Insulin của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020 | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. Published online May 24, 2022. Accessed March 18, 2024. https://jns.vn/index.php/journal/article/ view/300
3. Vũ Thùy Linh (2020), Đánh giá kiến thức và thực hành tiêm insulin của người bệnh đái tháo đường điều trị tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
4. Nguyễn Thị Hoài Huệ (2023), Kiến Thức Và Thực Hành Tự Tiêm Insulin Ở Người Bệnh Đái Tháo Đường Type 2 Tại Bệnh Viện Thanh Nhàn Năm 2022. Tạp Chí Học Việt Nam. 2023;528(2). doi:10.51298/vmj.v528i2.6099
5. FridA.H., HirschL.J.,Menchior A. R. et al (2016), Worldwide Injection Technique Questionnaire Study: Injecting Complications and the Role of the Professional. Mayo Clin Pro;91(9), 1224-1230.
6. Nguyễn Thị Thúy Lan (2021), Thực Trạng Kiến Thức Và Kỹ Năng Tự Tiêm Insulin Của Người Bệnh Đái Tháo Đường Type2 Điều Trị Nội Trú Tại Khoa Nội Tổng Hợp Bệnh Viện Đa Khoa Đức Giang Năm 2021.
7. Bùi Thị Hoài Thu (2016), Kiến thức, thực hành về sử dụng Insulin của bệnh nhân đái tháo đường tại khoa Điều trịtheo yêu cầu Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Thăng Long.
8. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức tự tiêm insulin của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020. Accessed February 21, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/ vmj/article/view/3098/2869