KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN BIỂU HIỆN VÀ TINH CHẾ INTERLEUKIN-33 NGƯỜI DUNG HỢP VỚI SUMO TRÊN ESCHERICHIA COLI

Nguyễn Quốc Thái1,, Nguyễn Kim Hưng1, Tôn Thảo Vy1, Vũ Thanh Thảo1
1 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Interleukin (IL)-33 là một thành viên mới trong họ IL-1, đóng vai trò quan trọng trong các phản ứng miễn dịch ở người thông qua tương tác với thụ thể ST2. Do đó, IL-33 là một đích tác động tiềm năng để phát triển các thuốc điều trị các bệnh lý liên quan IL-33. Nhóm nghiên cứu đã thành công tạo dòng Escherichia coli mang plasmid biểu hiện IL-33 người tái tổ hợp dạng dung hợp với tag SUMO. Mục đích: khảo sát các điều kiện nuôi cấy và tinh chế IL-33 người tái tổ hợp. Phương pháp: Khảo sát các điều kiện nuôi cấy để thu protein dạng tan: môi trường (LB, TB, ZYP-5052); nhiệt độ (25°C và 37℃). Tinh chế IL-33 dạng dung hợp bằng sắc ký ái lực cố định ion kim loại (IMAC) Kết quả: Chủng E. coli BL21(DE3) tái tổ hợp có khả năng tạo SUMO-IL-33 dạng tan với hiệu suất cao trong môi trường tự cảm ứng ZYP-5052 ở 25℃. Từ 50mL dịch nuôi cấy tinh chế qua cột Ni Sepharose thu được khoảng 20 mg protein. Kết luận: Nghiên cứu đã khảo sát được các điều kiện nuôi cấy và tinh chế thích hợp để thu IL-33 tan ở dạng dung hợp với tag SUMO với hiệu suất cao.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Chen, W. Y., Tsai, T. H., Yang, J. L., & Li, L. C. (2018). “Therapeutic strategies for targeting IL-33/ST2 signalling for the treatment of inflammatory diseases”, Cellular Physiology and Biochemistry, 49(1), pp. 349-358.
2. Studier, F. W. (2005) “Protein production by auto-induction in high-density shaking cultures”, Protein expression and purification, 41(1), pp. 207-234.
3. Bradford, M. M. (1976). “A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding”, Analytical biochemistry, 72(1-2), pp. 248-254.
4. Rosano G. L., Ceccarelli E. A. (2014), “Recombinant protein expression in Escherichia coli: advances and challenges”, Frontiers in microbiology, 5, 172.
5. Sørensen H. P., Mortensen K. K. (2005), “Soluble expression of recombinant proteins in the cytoplasm of Escherichia coli”, Microb Cell Fact, 4(1), 1.