NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN CỦA THÔNG SỐ GAN NHIỄM MỠ TRÊN FIBROSCAN VỚI CÁC ĐẶC ĐIỂM NHÂN TRẮC HỌC, ĐƯỜNG MÁU VÀ MỠ MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2

Lê Văn Phúc1, Nguyễn Xuân Khái2,, Phạm Văn Việt2, Hoàng Đình Anh2
1 Học viện Quân y
2 Bệnh viện Quân y 103

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát mối tương quan giữa mức độ nhiễm mỡ gan với các đặc điểm nhân trắc học, đường máu và mỡ máu ở bệnh nhân (BN) đái tháo đường (ĐTĐ) típ 2. Đối tượng và phương pháp: Mô tả cắt ngang, tiến cứu trên 142 BN ĐTĐ típ 2 được siêu âm Fibroscan tại bệnh viện Quân y 103 từ 4/2023 đến 2/2024. Kết quả: Chỉ số gan nhiễm mỡ (CAP) không có mối liên quan tới tuổi, chỉ số HbA1c và Triglycerid. Chỉ số CAP ở nhóm bệnh nhân nữ (267,2 ± 62,3) cao hơn so với nam (238,1 ± 62,5). Chỉ số BMI và CAP có mối tương quan thuận mức độ trung bình với r = 0,316, p < 0,05. Chỉ số Glucose máu lúc đói và Cholesterol có mối tương quan thuận mức độ nhẹ với CAP với hệ số r lần lượt là 0,17 và 0,275. Kết luận: Chỉ số gan nhiễm mỡ trên Fibroscan có liên quan với các thông số BMI, giới tính, Glucose máu lúc đói và  Cholesterol máu.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Tapper Elliot B, Castera Laurent, Afdhal Nezam H. "FibroScan (vibration-controlled transient elastography): where does it stand in the United States practice", Clinical Gastroenterology Hepatology. 2015; 13(1), pp. 27-36.
2. Mikolasevic Ivana, Orlic Lidija, Franjic Neven et al. "Transient elastography (FibroScan®) with controlled attenuation parameter in the assessment of liver steatosis and fibrosis in patients with nonalcoholic fatty liver disease-Where do we stand?", World journal of gastroenterology. 2016; 22(32), pp. 7236.
3. Trần Thị Khánh Tường, Phạm Quang Thiên Phú. "Mối tương quan giữa mức độ nhiễm mỡ gan và xơ hóa gan ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 bị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu", Tạp chí y học Việt Nam. 2020; 488(1), pp. 21 - 25.
4. Kwok Raymond, Choi Kai Chow, Wong Grace Lai-Hung et al. "Screening diabetic patients for non-alcoholic fatty liver disease with controlled attenuation parameter and liver stiffness measurements: a prospective cohort study", Gut. 2015;pp. 2015-309265.
5. Karlas Thomas, Petroff David, Sasso Magali et al. (2017), "Individual patient data meta-analysis of controlled attenuation parameter (CAP) technology for assessing steatosis", Journal of hepatology, 66(5), pp. 1022-1030.
6. Hảo Lê Thị Minh (2023), "Nghiên cứu đặc điểm độ đàn hồi và mức độ nhiễm mỡ gan bằng siêu âm Fibroscan ở người có hội chứng chuyển hóa", Luận văn chuyên khoa cấp II, Học viện Quân Y.