KHẢO SÁT ĐỘ DÀY LỚP NỘI TRUNG MẠC ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP

Nguyễn Gia Phong1, Trần Đức Hùng2,
1 Bệnh viện Tim Hà Nội
2 Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát độ dày lớp nội trung mạc động mạch cảnh (ĐMC) chung ở người bệnh (NB) nhồi máu cơ tim (NMCT) cấp tại Bệnh viện Quân y 103. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 59 người bệnh NMCT cấp tại Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 5/2021 đến tháng 6/2022. Kết quả: Tuổi trung bình 67,0 ± 12,5 năm, tỷ lệ nam/nữ = 3,5/1. NMCT cấp ST chênh lên chiếm 81,4%. Độ dày lớp nội trung mạc (ĐDLNTM) trung bình là 1,01 ± 0,31 mm; ĐDLNTM giữa hai giới không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Tỷ lệ độ dày bình thường là 39,0%, dày lớp nội trung mạc 20,3% và vữa xơ ĐMC chung 40,7%. Nhóm có độ dày lớp nội trung mạc ≥ 0,9 mm có tuổi trung bình cao hơn nhóm ĐDLNTM bình thường (< 0,9mm) tương ứng là 69,7 ± 11,5 năm so với 62,7 ± 13,1 năm với p< 0,05; BMI trung bình; tỷ lệ hút thuốc lá; tăng huyết áp và đái tháo đường giữa 2 nhóm không có sự khác biệt. Chưa thấy mối tương quan giữa độ dày lớp nội trung mạc với nồng độ cholesterol toàn phần và LDL-C máu. Kết luận: Độ dày lớp nội trung mạc động mạch cảnh chung của nhóm nghiên cứu là 1,01± 0,31 mm. Tỷ lệ ĐDLNTM bình thường là 39,0%, dày lớp nội trung mạc 20,3% và vữa xơ ĐMC chung 40,7%. Nhóm có độ dày lớp nội trung mạc ≥ 0,9 mm có tuổi trung bình cao hơn nhóm có độ dày bình thường (< 0,9mm) có ý nghĩa.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Lân Việt (2015). Thực hành Bệnh tim mạch, Tái bản lần thứ 3, Nhà xuất bản Y học.
2. O'leary D.H., Polak J.F., Kronmal R.A. et al. (1999). Carotid-artery intima and media thickness as a risk factor for myocardial infarction and stroke in older adults, New England Journal of Medicine, 340(1): 14-22.
3. Roumeliotis A., Roumeliotis S., Panagoutsos S. et al. (2019). Carotid intima-media thickness is an independent predictor of all-cause mortality and cardiovascular morbidity in patients with diabetes mellitus type 2 and chronic kidney disease, Renal failure, 41(1): 131-138.
4. Lorenz M.W., Price J.F., Robertson C. et al. (2015). Carotid intima-media thickness progression and risk of vascular events in people with diabetes: results from the PROG-IMT collaboration, Diabetes Care, 38(10): 1921-1929.
5. Thygesen K., Alpert J.S., Jaffe A.S. et al. (2019). Fourth universal definition of myocardial infarction (2018), European heart journal, 40(3): 237-269.
6. Kablak-Ziembicka A., Tracz W., Przewlocki T. et al. (2004). Association of increased carotid intima-media thickness with the extent of coronary artery disease, Heart, 90(11): 1286-1290.
7. Huỳnh Kim Phượng, Nguyễn Hoàng Tài My (2017). Giá trị độ dày lớp nội trung mạc động mạch cảnh chung đối với chẩn đoán bệnh động mạch vành trong hội chứng mạch vành cấp, Chuyên đề Tim mạch học - Hội Tim mạch Tp. Hồ Chí Minh.