TÍNH KHÁNG KHUẨN ENTEROCOCCUS FAECALIS CỦA DUNG DỊCH NANO BẠC VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG NANO BẠC TRONG ĐIỀU TRỊ NỘI NHA

Trần Duy Tùng1, Huỳnh Hữu Thục Hiền1,
1 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: (1) Xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) và nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) của dung dịch AgNPs kích thước 5-7 nm đối với vi khuẩn E. faecalis. (2) Đánh giá hiệu quả kháng khuẩn của dung dịch AgNPs ở nồng độ diệt khuẩn tối thiểu đối với vi khuẩn E.faecalis được nuôi cấy trong chân răng 21 ngày. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu in vitro thực nghiệm gồm có 2 phần. Phần 1: Xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của dung dịch AgNPs bằng phương pháp pha loãng vi nồng độ trên đĩa vi phiến. Sau đó xác định nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) của AgNPs theo phương pháp cấy khuẩn trên đĩa thạch và phương pháp xét nghiệm Real – time PCR. Phần 2: Nuôi cấy vi khuẩn E.faecalis trong chân răng 21 ngày sau đó thực hiện bơm rửa với các loại dung dịch: nhóm A (10 răng) bơm rửa nước muối sinh lý; nhóm B (10 răng) bơm rửa dung dịch AgNPs ở nồng độ diệt khuẩn tối thiểu được xác định từ phần 1. Lấy mẫu vi khuẩn sau bơm rửa bằng côn giấy thấm trong ống tủy, thực hiện xét nghiệm Real-time PCR. So sánh chỉ số Ct trung bình giữa hai nhóm để đánh giá hiệu quả kháng khuẩn của dung dịch AgNPs ở nồng độ diệt khuẩn tối thiểu đối với vi khuẩn E.faecalis được nuôi cấy trong chân răng 21 ngày. Kết quả: Nồng độ ức chế tối thiểu của dung dịch AgNPs được xác định bằng kỹ thuật pha loãng trên đĩa vi phiến là 62,5 ppm. Nồng độ diệt khuẩn tối thiểu của dung dịch AgNPs được xác định theo phương pháp cấy khuẩn trên đĩa thạch và phương pháp xét nghiệm Real-time PCR là 62,5 ppm. Đánh giá hiệu quả kháng khuẩn của các dung dịch bơm rửa trong chân răng có nuôi cấy vi khuẩn E.faecalis 21 ngày cho thấy dung dịch AgNPs 62,5 ppm có hiệu quả kháng khuẩn tương tự dung dịch NaCl 0,9 % (p > 0,05). Kết luận: Nồng độ ức chế tối thiểu và nồng độ diệt khuẩn tối thiểu của dung dịch AgNPs kích thước 5-7 nm là 62,5 ppm. Hiệu quả kháng khuẩn E. faecalis được nuôi cấy trong chân răng 21 ngày của dung dịch AgNPs 62,5 ppm tương đương dung dịch NaCl 0,9%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Zhang C, Du J, Peng Z. Correlation between Enterococcus faecalis and Persistent Intraradicular Infection Compared with Primary Intraradicular Infection: A Systematic Review. J Endod. 2015; 41(8):1207-13. doi:10.1016/j.joen.2015.04.008
2. Rôças IN, Siqueira JF, Jr., Santos KR. Association of Enterococcus faecalis with different forms of periradicular diseases. J Endod. 2004; 30(5):315-20. doi:10.1097/00004770-200405000-00004
3. Sadek RW, Moussa SM, El Backly RM, Hammouda AF. Evaluation of the Efficacy of Three Antimicrobial Agents Used for Regenerative Endodontics: An In Vitro Study. Microbial drug resistance. 2019;25(5):761-771. doi:10.1089/mdr. 2018.0228
4. Nayyar P, Sethi A, Thakur D, et al. Antibacterial Effect of Silver Nanoparticle Gel as an Intracanal Medicament in Combination with Other Medicaments against Enterococcus faecalis: An In vitro Study. Journal of pharmacy & bioallied sciences. 2021;13 (Suppl 1):S408-s411. doi:10. 4103/jpbs.JPBS_600_20
5. Kushwaha V, Yadav RK, Tikku AP, et al. Comparative evaluation of antibacterial effect of nanoparticles and lasers against Endodontic Microbiota: An in vitro study. J Clin Exp Dent. Dec 2018;10(12) :e1155-e1160. doi:10.4317/jced. 55076
6. Krishnan R, Arumugam V, Vasaviah SK. The MIC and MBC of Silver Nanoparticles against Enterococcus faecalis - A Facultative Anaerobe. J Nanomed Nanotechnol. 2015;6:1-4. doi:10.4172/ 2157-7439.1000285
7. Ramkumar S, Natesan S, Gopal S, et al. Green synthesized silver nanoparticles from Garcinia imberti bourd and their impact on root canal pathogens and HepG2 cell lines. RSC Advances. 2017;55:34548–34555. doi:10.1039/ c6ra28328d
8. Tang S, Zheng J. Antibacterial Activity of Silver Nanoparticles: Structural Effects. Advanced healthcare materials. 2018;7(13):e1701503. doi: 10.1002/adhm.201701503
9. Trần Quang Huy, Lê Thiên Kim, Phạm Văn Chung, và cộng sự. Xác định định nồng độ ức chế tối thiểu của Nano Bạc đối với vi khuẩn gây bệnh bằng kỹ thuật vi phiến. Tạp chí Y học dự phòng.2015;3(163):31-36 20/04/2015. http://www.tapchiyhocduphong.vn/tap-chi-y-hoc-du-phong/2015/03/xac-dinh-nong-do-uc-che-toi-thieu-cua-nano-bac-doi-voi-vi-khuan-gay-benh-bang-ky-o81E20222.html
10. Cui J, Sun Q, Duan M, Liu D, Fan W. Establishment and characterization of silver-resistant Enterococcus faecalis. Folia Microbiol (Praha). 2020; 65(4):721-733. doi:10.1007/ s12223-020-00778-5