NHU CẦU SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE TIỀN HÔN NHÂN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA THANH NIÊN CHƯA KẾT HÔN TẠI THÀNH PHỐ HUẾ

Đào Thị Hồng Hạnh1, Mai Ngân Giang1, Hồ Thị Quỳnh Trâm1, Nguyễn Thị Xuân Thủy1, Phạm Thị Hiền1, Nguyễn Quốc Việt1, Nguyễn Hoàng Thuỳ Linh1,
1 Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Khám sức khỏe tiền hôn nhân (SKTHN) là hoạt động mang lợi ích lớn về sức khỏe sinh sản, giúp đánh giá tổng thể, phát hiện các bệnh có thể di truyền cho thế hệ tương lai. Tuy nhiên việc khám SKTHN của thanh niên đến tuổi kết hôn vẫn còn khá hạn chế. Mục tiêu: Mô tả nhu cầu sử dụng dịch vụ khám sức khỏe tiền hôn nhân và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến nhu cầu sử dụng dịch vụ khám sức khỏe tiền hôn nhân của thanh niên chưa kết hôn tại TP Huế. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 406 thanh niên từ 18 đến 30 tuổi và chưa kết hôn trên địa bàn TP Huế. Kết quả: Đối tượng có kiến thức đạt chiếm 40,4%; thái độ đạt chiếm 70,9%; 64,5% có nhu cầu khám sức khỏe tiền hôn nhân. Các yếu tố liên quan đến nhu cầu sử dụng dịch vụ khám sức khỏe tiền hôn nhân qua mô hình hồi quy logistic đa biến bao gồm: nhóm tuổi; trình độ học vấn và đã từng nghe về khám SKTHN (p<0,05). Kết luận: Tỷ lệ thanh niên chưa kết hôn có nhu cầu khám sức khỏe tiền hôn nhân tại TP Huế còn chưa cao (64,5%). Chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan cần có các hoạt động nhằm nâng cao kiến thức, thái độ tích cực về khám sức khỏe tiền hôn nhân cho người dân

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2018), Khám sức khỏe trước hôn nhân giúp bạn bước vào cuộc sống vợ chồng một cách tự tin nhất.
2. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật số 52/2014/QH13: Luật hôn nhân và gia đình, Hà Nội.
3. Đoàn Kim Thắng (2015), "Vị thành niên và thanh niên Hà Nội: về sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân", Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, 9(2015), tr. 12-131.
4. Uỷ ban thường vụ quốc hội (2003), Pháp lệnh của uỷ ban thường vụ quốc hội số 06/2003/pl-ubtvqh11 ngày 09 tháng 01 năm 2003 về dân số, số: 06/2003/PL-UBTVQH11, Hà Nội.
5. Viện chiến lượt và chính sách y tế (2012), Tìm hiểu nhận thức và thài độ của nhóm thanh niên từ 18 - 25 tuổi đối với việc kiểm tra sức khỏe trước khi đăng ký kết hôn.
6. Alhowiti, A., & Shaqran, T. (2019). "Premarital Screening Program Knowledge and Attitude among Saudi University Students in TABUK City 2019." International Journal of Medical Research and Health Sciences, 8, 75-84.
7. Al-Shafai M, Al-Romaihi A, Al-Hajri N, Islam N, Adawi K. (2022). " Knowledge and Perception of and Attitude toward a Premarital Screening Program in Qatar: A Cross-Sectional Study." International Journal of Environmental Research and Public Health. 19(7):4418. https://doi.org/10.3390/ijerph19074418