NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM FIBROSCAN GAN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2

Lê Văn Phúc1, Nguyễn Xuân Khái2,, Phạm Văn Việt2, Hoàng Đình Anh2
1 Học viện Quân y
2 Bệnh viện Quân y 103

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh siêu âm fibroscan gan ở bệnh nhân (BN) đái tháo đường (ĐTĐ) típ 2. Đối tượng và phương pháp: Mô tả cắt ngang, tiến cứu trên 142 BN ĐTĐ típ 2 được siêu âm Fibroscan tại bệnh viện Quân y 103 từ 4/2023 đến 2/2024. Kết quả: Chỉ số gan nhiễm mỡ trên Fibroscan trung bình là 250,2 ± 63,8 dB/m. Đa số bệnh nhân có gan nhiễm mỡ độ S3 trên Fibroscan (28,9%). Không có sự khác biệt giữa mức độ gan nhiễm mỡ trên Fibroscan và thời gian mắc bệnh đái tháo đường típ 2. Chỉ số xơ hóa gan trên Fibroscan trung bình là 6,16 ± 3,1 kPa. Phần lớn BN có xơ hóa độ F1 trên Fibroscan (14,1%). Không có sự khác biệt chỉ số xơ hóa gan trung bình theo thời gian. Kết luận: Chỉ số gan nhiễm mỡ trên Fibroscan trung bình là 250,2 ± 63,8 dB/m. Đa số bệnh nhân có gan nhiễm mỡ độ S3 trên Fibroscan (28,9%). Chỉ số xơ hóa gan trên Fibroscan trung bình là 6,16 ± 3,1 kPa. Phần lớn BN có xơ hóa độ F1 trên Fibroscan (14,1%). Thời gian mắc bệnh đái tháo đường típ 2 không ảnh hưởng tới mức độ gan nhiễm mỡ và xơ hóa trên Fibroscan..

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Tapper Elliot B, Castera Laurent, Afdhal Nezam H. "FibroScan (vibration-controlled transient elastography): where does it stand in the United States practice", Clinical Gastroenterology Hepatology. 2015; 13(1), pp. 27-36.
2. Wong Vincent Wai‐Sun, Vergniol Julien, Wong Grace Lai‐Hung et al. (2010), "Diagnosis of fibrosis and cirrhosis using liver stiffness measurement in nonalcoholic fatty liver disease", Hepatology, 51(2), pp. 454-462.
3. Sasso Magali, Beaugrand Michel, De Ledinghen Victor et al. (2010), "Controlled attenuation parameter (CAP): a novel VCTE™ guided ultrasonic attenuation measurement for the evaluation of hepatic steatosis: preliminary study and validation in a cohort of patients with chronic liver disease from various causes", Ultrasound in medicine & biology, 36(11), pp. 1825-1835.
4. Kwok Raymond, Choi Kai Chow, Wong Grace Lai-Hung et al. "Screening diabetic patients for non-alcoholic fatty liver disease with controlled attenuation parameter and liver stiffness measurements: a prospective cohort study", Gut. 2015;pp. 2015-309265.
5. Trần Thị Khánh Tường, Phạm Quang Thiên Phú. "Mối tương quan giữa mức độ nhiễm mỡ gan và xơ hóa gan ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 bị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu", Tạp chí y học Việt Nam. 2020; 488(1), pp. 21 - 25.
6. Asero C., Giandalia A., Cacciola I. et al. (2023), "High Prevalence of Severe Hepatic Fibrosis in Type 2 Diabetic Outpatients Screened for Non-Alcoholic Fatty Liver Disease", J Clin Med, 12(8).
7. Lomonaco Romina, Godinez Leiva Eddison, Bril Fernando et al. (2021), "Advanced liver fibrosis is common in patients with type 2 diabetes followed in the outpatient setting: the need for systematic screening", Diabetes Care, 44(2), pp. 399-406.