KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG SUY DINH DƯỠNG Ở NGƯỜI BỆNH CAO TUỔI ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA BỆNH NHIỆT ĐỚI- BỆNH VIỆN E NĂM 2023

Phạm Thị Hạnh1,, Đoàn Thị Phượng1, Bùi Thị Loan1
1 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả tình trạng suy dinh dưỡng bằng thang đo MNA- SF ở người bệnh cao tuổi điều trị nội trú tại Khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện E năm 2023. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang khảo sát 120 người bệnh cao tuổi đang điều trị nội trú tại bệnh viện E từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2023. Thang đánh giá dinh dưỡng giản lược (Mini Nutritional Assessment-MNA) phiên bản tiếng Việt và phiếu thu thập thông tin người cao tuổi được dùng để phỏng vấn trực tiếp người tham gia nghiên cứu. Kết quả: Theo thang đo MNA SF, điểm suy dinh dưỡng của người cao tuổi điều trị nội trú là 10,2 (5-14). Tỉ lệ người bệnh cao tuổi có nguy cơ suy dinh dưỡng, suy dinh dưỡng suy dinh dưỡng tương ứng là 49,2% và 15,8%. Kết luận: Sàng lọc dinh dưỡng cho người bệnh cao tuổi nên được tiến hành sớm, thường xuyên để có phương pháp can thiệp dinh dưỡng kịp thời nhằm cải thiện dinh dưỡng và nâng cao sức khoẻ cho người cao tuổi.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Medeiros de Morais, C. Determinants of malnutrition in older adults. Kompass Nutrition & Dietetics. 2021; 1(2), 49-50. doi: 10.1159/ 000515777.
2. Mirbazegh, S. F., Hadavi, S., Alipour, S., Abbasi, N., Vaskooi-Eshkevari, K., Soltani-Kermanshahi, M.,... & Sadeghian, M. Prevalence of malnutrition among hospitalized elderly patients in hospitals affiliated to Tehran University of medical sciences, Tehran, Iran. Journal of Nutrition and Food Security.2022; 8(1): p.77-82.
3. Öztürk ME, Poínhos R, Afonso C, Ayhan NY, de Almeida MDV, Oliveira BMPM. Nutritional Status among Portuguese and Turkish Older Adults Living in the Community: Relationships with Sociodemographic, Health and Anthropometric Characteristics. Nutrients. 2023; 15(6):1333. doi: 10.3390/nu15061333. PMID: 36986063; PMCID: PMC10058781.
4. Seid AM, Babbel NF. Prevalence of malnutrition among old age people in Africa. Front Aging. 2022; 10 (3). doi: 10.3389/fragi.2022.1002367. PMID: 36439677; PMCID: PMC9686835.
5. Huỳnh, T. H. N. ., Nguyễn, L. T. T. ., Nguyễn, T. T. D. ., Thạch, T. T. T. ., & Cao, T. N. Tình trạng dinh dưỡng và mức độ hoạt động thể lực của người cao tuổi tại Tỉnh Trà Vinh. Tạp chí Y học Việt Nam. 2023; 523(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v523i2.4535.
6. Phùng, T. L. P. ., & Lê, T.H. Sarcopenia và tình trạng dinh dưỡng ở người bệnh cao tuổi nội trú tại bệnh viện. Tạp chí Y học Việt Nam. 2022; 519(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3666
7. Krishnamoorthy, Y., Vijayageetha, M., & Saya, G. K. Validation and reliability assessment of the mini-nutritional assessment–short form questionnaire among older adults in South India. Indian Journal of Community Medicine: Official Publication of Indian Association of Preventive & Social Medicine. 2021; 46(1), p70-74. doi: 10.4103/ijcm.IJCM_208_20.
8. Võ, V. T. Tỉ lệ suy dinh dưỡng và các yếu tố liên quan ở người cao tuổi đến khám ngoại trú tại một Bệnh viện tuyến huyện của tỉnh Bình Thuận năm 2020. Tạp chí Y Học Thành phố Hồ Chí Minh. 2021; 25(2): p. 87-94.