MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỨC ĐỘ SUY THẬN VỚI ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH LỒNG NGỰC ĐỘ PHÂN GIẢI CAO VÀ CHỨC NĂNG HÔ HẤP Ở BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN TÍNH LỌC MÁU CHU KỲ

Nguyễn Thị Thanh Hương1,, Nguyễn Đình Tiến2, Nguyễn Vĩnh Hưng2
1 Bệnh viện E
2 Viện NCKH Y Dược lâm sàng 108

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá mối liên quan giữa mức độ suy thận với đặc điểm lâm sàng, chụp cắt lớp vi tính lồng ngực độ phân giải cao và chức năng hô hấp ở bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ tại Bệnh Viện E. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang, theo dõi dọc có phân tích 134 bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện E từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 10 năm 2020. Kết quả: Có sự liên quan giữa triệu chứng phù và rối loạn thông khí phổi, hình ảnh tổn thương phổi trên chụp cắt lớp vi tính độ phân giải cao với p<0,05, Có mối liên quan giữa rối loạn cân bằng kiềm toan và rối loạn chức năng hô hấp, hình ảnh tổn thương phổi trên HRCT ở bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ với p<0,05. Có mối tương quan thuận giữa nồng độ Albumin huyết tương với thông số FEV1 và FVC với hệ số tương quan là 0,371 và 0,406. Có mối tương quan nghịch giữa nồng độ ure với thông số FEV1 và FVC với hệ số tương quan là -0,39; -0,368. Có mối tương quan nghịch giữa nồng độ creatinin với thông số FEV1 và FVC với hệ số tương quan là -0,588; -0,51. Kết luận: Trong nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính lọc máu chu kỳ, triệu chứng phù có liên quan đến rối loạn thông khí phổi và gây tổn thương phổi trên chụp cắt lớp vi tính độ phân giải cao, do đó việc quản lý tốt trong điều trị cho bệnh nhân bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối bằng lọc máu chu kỳ giúp hạn chế tổn thương phổi trên nhóm bệnh nhân này.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Fletcher BR, Damery S, Aiyegbusi OL, et al. Symptom burden and health-related quality of life in chronic kidney disease: A global systematic review and meta-analysis. PLoS medicine. Apr 2022;19(4):e1003954. doi:10.1371/journal.pmed.1003954
2. Tuyển ĐG. Bệnh thận mạn và suy thận mạn tính- định nghĩa và chẩn đoán. Nhà xuất bản Y học; 2012.
3. Kovelis D, Pitta F, Probst VS, et al. Função pulmonar e força muscular respiratória em pacientes com doença renal crônica submetidos à hemodiálise. Jornal Brasileiro de Pneumologia. 2008;34
4. Tạ Bá Thắng. Đánh giá chức năng hô hấp. Bệnh Hô Hấp (Dùng cho sau đại học). NXB Quân đội nhân dân Việt nam; 2012.
5. Mallamaci F, Benedetto FA, Tripepi R, et al. Detection of pulmonary congestion by chest ultrasound in dialysis patients. 2010;3(6):586-594.
6. Anees M, Adhami SUZ, Aamer M, Shahid IJJCPSP. Pulmonary Functions in Patients with End Stage Renal Disease and their Effect after Hemodialysis. 2021;31:144-149.
7. Das A, Naranje P, Bhalla AS, Das CJ. Imaging of Pulmonary Manifestations in Chronic Kidney Disease: A Review. Indographics. 2023;2(02): 095-108.
8. Covic A, Siriopol D, Voroneanu LJAJoKD. Use of lung ultrasound for the assessment of volume status in CKD. 2018;71(3):412-422.