TÌNH TRẠNG THIẾU MÁU THIẾU SẮT Ở HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHU HƯƠNG, HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN

Trần Thị Hồng Vân1,, Hứa Thị Diễm1, Nguyễn Vân Thu1, Hoàng Văn Lâm1
1 Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 191 học sinh với mục tiêu mô tả thực trạng thiếu máu dinh dưỡng ở học sinh tại trường THCS Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kan năm 2023. Kết quả: Tỷ lệ thiếu máu chung ở đối tượng nghiên cứu chiếm 35,1% trong đó tỷ lệ thiếu máu mức độ nhẹ 34,6%; mức độ trung bình là 0,5%. Thiếu máu do thiếu sắt chiếm  40,8%. Kết luận: Tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt ở học sinh trường Trung học cơ sở Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ở mức tương đối cao.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Development Initiatives (2017), Global Nutrition Report 2017: Nourishing the SDGs, Bristol, UK: Development Initiatives.
2. Viện Dinh dưỡng – UNICEF (2021), “Tình hình dinh dưỡng Việt Nam 2019 – 2020”.
3. Đặng Thị Hạnh và cộng sự (2023). Tình trạng dinh dưỡng, thiếu máu của nữ học sinh tại một số trường trung học cơ sở tại tỉnh Điện Biên và tỉnh Gia Lai, năm 2022 Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 19(6): 27-34. Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Luận án tiến sỹ Y học, Chuyên ngành Dinh dưỡng tiết chế.
4. Nguyễn Song Tú (2022), Hiệu quả bổ sung đa vi chất đối với tình trạng vi chất dinh dưỡng và nhân trắc của trẻ gái từ 11-13 tuổi tại một số trường dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái, Báo cáo nghiệm thu đề tài cấp Viện, Viện Dinh dưỡng.
5. WHO (2015), The global prevalence of anemia in 2011, Genava: World Health Organization.