NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN GEN A20 Ở BỆNH NHÂN U LYMPHO ÁC TÍNH KHÔNG HODGKIN

Nguyễn Trọng Hà1,, Đỗ Thị Trang2, Nguyễn Hoàng Giang2, Nguyễn Bá Vượng1
1 Bệnh viện Quân y 103 - Học viện Quân y
2 Viện nghiên cứu hệ Gen - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định mức độ biểu hiện mRNA gen A20 ở bệnh nhân NHL. Đánh giá mối liên quan giữa mức độ biểu hiện mRNA gen A20 với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân NHL. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu: 83 bệnh nhân được chẩn đoán xác định bệnh NHL và 83 người khỏe mạnh làm nhóm đối chứng. Kỹ thuật RT-PCR được sử dụng để phân tích mức độ biểu hiện gen A20. Kết quả: tuổi trung bình của nhóm bệnh nhân NHL là 56,4 ± 16,1. Tuổi cao nhất là 86, thấp nhất là 17 tuổi. Nhóm tuổi ≤ 60 và trên 60 có tỷ lệ lần lượt là 51,8% và 48,2%. Có 41% bệnh nhân ở giai đoạn I, II và 59% bệnh nhân ở giai đoạn III, IV. Bệnh nhân NHL thuộc nhóm thể tiến triển nhanh chiếm tỷ lệ 84,3% và chỉ có 15,7% bệnh nhân thuộc nhóm tiến triển chậm. Mức độ biểu hiện mRNA gen A20 ở nhóm bệnh nhân NHL thấp hơn nhóm chứng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với P < 0,05. Mức độ biểu hiện mRNA gen A20 tương quan nghịch mức độ vừa với nồng độ β2-Microglobulin có ý nghĩa thống kê với (rs= -0,31, p = 0,005 ). Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức độ biểu hiện mRNA của gen A20 với nhóm tuổi, giai đoạn, thể tiến triển và một số chỉ số cận lâm sàng ở bệnh nhân NHL. Kết luận: Mức độ biểu hiện mRNA gen A20 ở nhóm bệnh nhân NHL thấp hơn nhóm chứng và tương quan nghịch mức độ vừa với nồng độ β2-Microglobulin, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Chưa thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa mức độ biểu hiện mRNA của gen A20 với một số chỉ số lâm sàng, cận lâm sàng khác ở bệnh nhân NHL.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sapkota S., Shaikh H. (2020). Non-Hodgkin Lymphoma.
2. Honma K., et al. (2009). TNFAIP3/A20 functions as a novel tumor suppressor gene in several subtypes of non-Hodgkin lymphomas. Blood, The Journal of the American Society of Hematology. 114(12): p. 2467-2475.
3. Wang X., et al. (2014). Abnormal expression of A20 and its regulated genes in peripheral blood from patients with lymphomas. Cancer cell international. 14(1): p.1-6.
4. Shi L., et al. (2013). Changes in the MALT1-A20-NF-κB expression pattern may be related to T cell dysfunction in AML. Cancer cell international. 13(1): p. 1-6.
5. Ma Y., et al. (2014). Characteristics of CARMA1-BCL10-MALT1-A20-NF-κB expression in T cell-acute lymphocytic leukemia. European journal of medical research. 19(1): p. 1-6.
6. Yoon C.I., et al. (2012). High A20 expression negatively impacts survival in patients with breast cancer. PloS one. 14(8): p. e0221721.
7. Wang Q., et al. (2012). Expression of A20 is reduced in pancreatic cancer tissues. Journal of molecular histology. 43: p. 319-325.