THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ TỰ TIÊM INSULIN CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI KHOA KHÁM BỆNH – BỆNH VIỆN THANH NHÀN NĂM 2022

Vũ Hồng Nhung1,, Nguyễn Thị Kim Anh2
1 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
2 Bệnh viện Thanh Nhàn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức tự tiêm Insulin và đề xuất một số giải pháp nâng cao kiến thức tự tiêm Insulin của người bệnh đái tháo đường điều trị ngoại trú tại khoa Khám bệnh - Bệnh viện Thanh Nhàn. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 169 người bệnh được chẩn đoán xác định đái tháo đường (ĐTĐ) đang được chỉ định điều trị Insulin và theo dõi điều trị ngoại trú tại khoa Khám bệnh bệnh viện Thanh Nhàn trong thời gian từ tháng 2/2022 đến 7/2022. Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: Tỷ lệ người bệnh đái tháo đường có kiến thức đúng và sai về sử dụng Insulin với tỷ lệ lần lượt là 57,8% và 42,2%. Tỷ lệ NB trả lời đúng ≥ 50% câu hỏi ở trình độ học vấn  < PTTH là 37.5% thấp hơn nhóm TC/ CĐ/ĐH/SĐH là 100% và nhóm PTTH là 62.9%, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p = 0.036 (< 0.05). Kết luận: Tỷ lệ người bệnh đái tháo đường có kiến thức đúng về sử dụng Insulin còn ở mức trung bình với 57,8%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Lại Thanh Hà (2019), “Hạ đường huyết và một số yếu tố liên quan trên người bệnh ĐTĐ týp 2 cao tuổi điều trị ngoại trú tại bệnh viện Thanh Nhàn”.
2. Phạm Thị Thu Hằng, (2013). Đánh giá tình hình sử dụng Insulin ở người bệnh ĐTĐ type 2 cao tuổi điều trị ngoại trú – Khóa luận tốt nghiệp bác sỹ y khoa. Trường Đại học Y Hà Nội.
3. Đặng Thị Hân, Trần Thị Bích Đào, Nguyễn Thị Dung, Mai Thị Yến, Cồ Thị Toan (2020), “Thực trạng kiến thức tự tiêm Insulin của người bệnh ĐTĐ type 2 điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh nam định năm 2020”. Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.
4. Phùng Văn Lợi, Đào Thanh Xuyên (2018), “Đánh giá khả năng tự tiên Insulin và một số yếu tố liên quan trên người bệnh ĐTĐ tuyp 2 cao tuổi điều trị ngoại trú tại bệnh viện trung ương Thái Nguyên”.
5. Đỗ Trung Quân (2007), Đái tháo đường và điều trị, Nhà xuất bản Y học.
6. Angamo MT and et al (2013), Determinants of Glycemic Control among Insulin Treated Diabetic Patients in Southwest Ethiopia, Plos One, 8 (4).
7. CDC Treating diabetes (Insulin and oral medication use), accessed on 20/08/2015, http:/www.cdc.gov/diabetes/statixtics/meduse/fig2.htm.
8. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes- 2020. Diabetes Care 2020 Jan; 43(Supplement 1): S14-S31. https://doi.org/10.2337/dc20-S002