NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ, QUẢN LÝ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SAU CAN THIỆP Ở MỘT SỐ TRẠM Y TẾ TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2023-2024

Lê Văn Huấn1,, Nguyễn Thanh Liêm2, Lê Nguyễn Đăng Khoa, Huỳnh Minh Chín3
1 Trung tâm y tế huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
2 Trường Đại học Y dược Cần Thơ
3 Sở Y tế tỉnh Bình Dương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Tăng huyết áp có nguy cơ gây bệnh tật và tử vong hàng đầu trên phạm vi toàn cầu. Để quản lý được tăng huyết áp, cần có những nỗ lực đồng bộ gồm củng cố hệ thống y tế, tài chính y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo trang thiết bị và thuốc, cung cấp đầy đủ dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Trong đó, hệ thống y tế cơ sở đóng vai trò quan trọng trong quản lý và điều trị bệnh. Mục tiêu nghiên cứu: 1. Xác định tỷ lệ cán bộ y tế có kiến thức về điều trị, quản lý bệnh tăng huyết áp đạt yêu cầu ở các trạm y tế tại tỉnh Bình Dương năm 2023-2024. 2. Đánh giá kết quả sau can thiệp kiến thức về điều trị, quản lý bệnh tăng huyết áp của cán bộ y tế tại các trạm y tế thuộc một thành phố, một huyện, một thị xã tại tỉnh Bình Dương năm 2023-2024. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tại mục tiêu 1, thực hiện nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 182 cán bộ y tế phụ trách quản lý và điều trị bệnh tăng huyết áp tại các trạm y tế thuộc tỉnh Bình Dương với phương pháp chọn mẫu toàn bộ. Tại mục tiêu 2, thực hiện nghiên cứu can thiệp so sánh trước sau trên 54 cán bộ y tế tại các trạm y tế thuộc huyện Bàu Bàng, Bến Cát, Tân Uyên. Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ cán bộ y tế có kiến thức đạt yêu cầu về chẩn đoán, điều trị là 70,9%, về quản lý, tư vấn là 63,7%, kiến thức chung là 67,0%. Trong kiến thức về chẩn đoán và điều trị, kiến thức phân tầng nguy cơ tim, kiến thức chú trọng trong chẩn đoán và điều trị chiếm tỷ lệ thấp, lần lượt là 41,2%, 50,0%. Trong kiến thức quản lý và tư vấn bệnh, kiến thức chỉ định chuyển tuyến, kiến thức nguyên tắc trong duy trì điều trị chiếm tỷ lệ thấp, lần lượt là 56,0%, 61,5%. Sau can thiệp, tỷ lệ cán bộ y tế có kiến thức về điều trị, quản lý bệnh tăng huyết áp đạt yêu cầu tăng lên có ý nghĩa thống kê: kiến thức về chẩn đoán, điều trị (p<0,001; HQCT: 57,6%), kiến thức về quản lý, tư vấn (p<0,001; HQCT: 112,9%), kiến thúc chung (p<0,001; HQCT: 80,9%). Kết luận: Kiến thức về điều trị, quản lý bệnh tăng huyết áp của cán bộ y tế đạt yêu cầu là 67,0%. Cần chú trọng việc tập huấn nâng cao kiến thức quản lý và kiến thức chuyên môn cho các cán bộ y tế.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Lân Việt, Tăng huyết áp - Vấn đề cần được quan tâm hơn. Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tăng huyết áp, 2010.
2. Centers for Disease Control Prevention, Family history and other characteristics that increase risk for high blood pressure. J Retrieved January, 2014. 20: p. 2017.
3. Lee, J., et al., Hypertension awareness, treatment, and control and their association with healthcare access in the middle-aged and older Indian population: A nationwide cohort study. PLOS Medicine, 2022. 19(1): p. e1003855.
4. Tạ Ngọc Hà, et al., Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phát hiện, quản lý điều trị tăng huyết áp tại Trạm y tế xã, tỉnh Cao Bằng năm 2021. Tạp chí Y học Việt Nam, 2022. 519(2).
5. Mai, P.P., et al., Kiến thức về bệnh tăng huyết áp và thực hành quản lý bệnh tăng huyết áp của người trưởng thành tại huyện Quảng Xương, Thanh Hoá năm 2019. Tạp chí Nghiên cứu Y học, 2021. 144(8): p. 196-206.