XÂY DỰNG QUY TRÌNH SẢN XUẤT MẪU NƯỚC TIỂU GIẢ ĐỊNH VỚI CÁC THÔNG SỐ: PROTEIN, HỒNG CẦU, BẠCH CẦU, NITRIT ỨNG DỤNG TRONG NGOẠI KIỂM TỔNG PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU

Vũ Quang Huy, Trần Nhật Nguyên, Đặng Hùng Linh, Huỳnh Thị Diễm Phúc

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Xây dựng quy trình sản xuất và đánh giá chất lượng mẫu nước tiểu giả định với các thông số: protein (PRO), hồng cầu (BLO), bạch cầu (LEU) và nitrit (NIT) ứng dụng trong chương trình ngoại kiểm tổng phân tích nước tiểu. Phương pháp: Sản xuất 2 bộ mẫu nước tiểu giả định dương tính với các thông số Protein, Hồng cầu, Bạch cầu và Nitrit. Bộ mẫu 1 dương tính với các thông số Protein và Hồng cầu. Bộ mẫu 2 dương tính với Bạch cầu và Nitrit. Các bộ mẫu sau khi sản xuất sẽ được đánh giá độ đồng nhất. Đánh giá độ ổn định dài hạn của 2 bộ mẫu ở 2 điều kiện nhiệt độ khác nhau: 2-8℃ và 25 – 30℃. Kết quả: Xây dựng nên quy trình sản xuất được mẫu nước tiểu giả định bất thường với các thông số cụ thể: protein (PRO), blood (BLO), leukocyte (LEU) và nitrite (NIT). Bộ mẫu sau khi sản xuất đạt độ đồng nhất. Mẫu nước tiểu giả định sản xuất ra đạt độ ổn định trong thời hạn 3 tháng ở điều kiện nhiệt độ 2-8℃. Riêng lô mẫu giữ ở 25-30℃, các thông số protein, hồng cầu, bạch cầu đều giảm và nitrit trở nên âm tính sau 1 tuần bảo quản. Kết luận: Xây dựng được quy trình sản xuất mẫu nước tiểu giả định ứng dụng trong ngoại kiểm tổng phân tích nước tiểu dương tính với các thông số: leukocytes, nitrite, protein, blood. Tất cả các mẫu đều đồng nhất với nhau, độ ổn định đạt 12 tuần trong điều kiện bảo quản ở 2 – 8℃khi so sánh với giá trị ban đầu của mẫu. Mẫu không đạt ổn định ở 25-30℃,

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Brian Shmaefsky (1995), "Artificial Urine for Laboratory Testing", The American Biology Teacher. 57(7), tr. 428-430
2. Tiêu Chuẩn Quốc Gia TCVN 8245:2009, Mẫu chuẩn-Nguyên tắc chung và nguyên tắc thống kê trong chứng nhận, tr.18-43.
3. Tiêu Chuẩn Quốc Gia TCVN 17043:2011 ISO 17043:2010 (2011), Đánh giá sự phù hợp - yêu cầu chung đối với thử nghiệm thành thạo, tr.13-23.
4. M. Gai và G. Lanfranco (2007), "Urinalysis in Italy in 2006", G Ital Nefrol. 24(1), tr. 70-4.
5. Tiêu Chuẩn Quốc Gia TCVN ISO 15189 : 2015 (2015), Phòng thí nghiệm Y tế - Yêu cầu về năng lục và chất lượng, tr.32-33.
6. WHO, "Overview of External Quality Assessment (EQA)", tr. 1-8.