NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN VÔI HÓA ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG VỚI THỜI GIAN MẮC BỆNH VÀ THỜI GIAN LỌC MÁU Ở BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN TÍNH GIAI ĐOẠN CUỐI

Thành Đô Vũ1,, Quốc Toản Phạm 2, Anh Tuấn Phùng 2
1 Học viện Quân y
2 Bệnh viện Quân y 103

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu mối liên quan vôi hóa động mạch chủ bụng bằng chụp cắt lớp vi tính (CLVT) không tương phản với thời gian phát hiện bệnh thận mạn, thời gian lọc máu ở bệnh nhân bệnh thận mạn tính (BN BTM) giai đoạn cuối có và không có lọc máu. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu trên 89 BN BTM giai đoạn cuối có chỉ định ghép thận tại Bệnh viện Quân y 103. Đánh giá vôi hóa động mạch chủ bụng trên hình ảnh CLVT không tương phản bằng chỉ số vôi hóa động mạch chủ bụng ACI (Abdominal Calcification Index). Phân tích tương quan đơn biến và hồi quy Logistic đa biến giữa vôi hóa động mạch chủ bụng với thời gian mắc bệnh thận mạn, thời gian lọc máu và một số yếu tố. Kết quả: Vôi hóa động mạch chủ bụng được quan sát thấy ở 67 bệnh nhân (75,3%) (Median ACI: 4,82%), trong đó, có 16 bệnh nhân có vôi hóa mức độ nặng (ACI ≥ 20%). Tỷ lệ bệnh nhân có vôi hóa động mạch chủ bụng tăng dần theo thời gian phát hiện bệnh thận và thời gian lọc máu trước ghép (p < 0,05). Phân tích hồi quy đa biến cho thấy vôi hóa động mạch chủ bụng liên quan có ý nghĩa với thời gian phát hiện bệnh thận trên 1 năm (OR: 9,975; 95% CI: 3,326 - 29,914) và thời gian lọc máu trên 1 năm (OR: 7,179; 95% CI: 1,551 - 33,238). Kết luận: Thời gian phát hiện bệnh thận mạn và thời gian lọc máu là yếu tố liên quan có ý nghĩa với sự xuất hiện vôi hóa động mạch chủ bụng ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Jankowski J., Floege J., Fliser D., et al. (2021), "Cardiovascular Disease in Chronic Kidney Disease: Pathophysiological Insights and Therapeutic Options", Circulation, 143(11), 1157-1172.
2. Timofte D., Dragoș D., Balcangiu-Stroescu A. E., et al. (2020), "Abdominal aortic calcification in predialysis patients: Contribution of traditional and uremia-related risk factors", Experimental And Therapeutic Medicine, 20(1), 97-102.
3. Tatami Y., Yasuda Y., Suzuki S., et al. (2015), "Impact of abdominal aortic calcification on long-term cardiovascular outcomes in patients with chronic kidney disease", Atherosclerosis, 243(2), 349-355.
4. Verma H., Sunder S., Sharma B., et al. (2021), "Prevalence of Vascular Calcification in Chronic Kidney Disease Stage 4 and 5 Patients and its Correlation with Inflammatory Markers of Atherosclerosis", Journal of Kidney Diseases Transplantation, 32(1), 30.
5. Furusawa K., Takeshita K., Suzuki S., et al. (2019), "Assessment of abdominal aortic calcification by computed tomography for prediction of latent left ventricular stiffness and future cardiovascular risk in pre-dialysis patients with chronic kidney disease: A single center cross-sectional study", International journal of medical sciences, 16(7), 939.
6. Ter Braake A. D., Govers L. P., Peeters M. J., et al. (2021), "Low plasma magnesium concentration and future abdominal aortic calcifications in moderate chronic kidney disease", BMC Nephrology, 22(1), 1-10.
7. Goldsmith D. J., Covic A., Sambrook P. A., et al. (1997), "Vascular calcification in long-term haemodialysis patients in a single unit: A retrospective analysis", Nephron, 77(1), 37-43.