THỰC TRẠNG SÂU RĂNG CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021

Hồng Thúy Hạnh1, Trịnh Minh Báu1, Nguyễn Thị Khánh Huyền1, Đỗ Sơn Tùng1, Đỗ Hoàng Việt1, Phùng Lâm Tới2, Hoàng Bảo Duy1
1 Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, trường Đại học Y Hà Nội
2 Viện Chiến lược và Chính sách Y tế - Bộ Y tế

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang để xác định thực trạng sâu răng được thực hiện trên 770 sinh viên năm thứ nhất trường đại học Y Hà Nội từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021. Kết quả cho thấy: Tỷ lệ sâu răng của sinh viên năm thứ nhất trường đại học Y Hà Nội là 84,55% trong đó tỷ lệ sâu răng sớm là 62,48%. Chỉ số DMFT là 5,09 (D=4,72; M=0,04; F=0,33). Tỷ lệ sâu răng và chỉ số DMFT đang ở mức cao theo phân loại của WHO.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. WHO (1997), Oral health survey, basic method, .
2. Trần Văn Trường và CS (2001). Điều tra sức khỏe răng miệng toàn quốc,. nhà xuất bản Y học, 22–70.
3. Drachev, S. N., Brenn, T., & Trovik, T. A. (2017), Dental caries experience and determinants in young adults of the Northern State Medical University, Arkhangelsk, North-West Russia,
4. Ismail Ai , Sohn W, Tellez M, Amaya A, Sen A, Hasson H et al. (2007). The International Caries Detection and Asseessment Syste (ICDAS): an integrated system for measuring dental caries. Community Dent Oral Epidemiol.
5. WHO (2013), Oral health survey, basic method, World Health Organization.
6. Ngô Thị Thu Hà (2016). Thực trạng sâu răng, nhu cầu điều trj và một số yếu tố ảnh hưởng tới bệnh sâu răng của sinh viên năm thứ nhất đại học Y Hà Nội năm học 2015-2016. trường đại học Y Hà Nội.
7. Hà Thị Nga (2015). Thực trạng sâu răng và liên quan giữa thói quen chăm sóc răng miệng với sâu răng của sinh viên y1 trường đại học Y Hà Nội năm học 2014-2015. trường đại học Y Hà Nội, 31–49.