RỐI LOẠN NHỊP TIM TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN ĐƯỢC LỌC MÁU CHU KỲ TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Sat Chanthy1, Trần Song Giang2, Nguyễn Hữu Dũng3
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Viện Tim mạch Việt Nam - bệnh viện Bạch Mai
3 Trung tâm Thận tiết niệu và lọc máu - bệnh viện Bạch Mai

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Lọc máu chu kỳ ngày càng phổ biến do số lượng bệnh nhân suy thận tăng nhanh; tuy nhiên có nhiều tai biến đặc biệt liên quan đến tỉ lệ rối loạn nhịp cao. Mục tiêu: Mô tả đặc điểm rối loạn nhịp tim và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân suy thận được lọc máu chu kỳ tại bệnh viện Bạch Mai. Đối tượng & phương pháp: 51 bệnh nhân suy thận đang lọc máu tại bệnh viện Bạch Mai và không mắc bệnh cấp tính. Kết quả: Tuổi trung bình là 54,4±12,7 tuổi; tỉ lệ nữ cao hơn so với nam giới (58,8% so với 41,2%); phần lớn có thời gian lọc máu 5-10 năm (35,3%) và trên 10 năm (35,3%). Tỉ lệ rối loạn nhịp tim trên holter điện tâm đồ 24 giờ(80,4%): rối loạn nhịp trên thất (NTT nhĩ đơn lẻ: 41,2%; NTTnhĩ chùm đôi: 15,7%, nhịp nhanh xoang ≥ 50%: 3,9%, nhịp nhanh kịch phát trên thất: 5,8%, cơn rung nhĩ: 9,8%); rối loạn nhịp thất (NTT thất nhịp đôi: 11,8%, nhịp ba: 7,8%, đa dạng, phức tạp: 7,8%, chùm đôi, chùm ba: 5,9%, dạng R/T: 3,9%, cơn nhịp nhanh thất không bền bỉ: 6,9%). Tỉ lệ rối loạn nhịp cao hơn ở nhóm có THA, ĐTĐ, thiếu máu. Kết luận: Tỉ lệ rối loạn nhịp cao ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ có liên quan đến tăng huyết áp, thiếu máu và rối loạn điện giải.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bansal N, Hsu C-y, Go AS. Intersection of cardiovascular disease and kidney disease: atrial fibrillation. Current opinion in nephrology and hypertension. 2014;23(3):275.
2. Hoàng Việt Thắng. Nghiên cứu rối loạn nhịp tim trên điện tim liên tục 24 giờ ở bệnh nhân suy thận mạn lọc máu chu kỳ. Trường Đại học Y dược Huế. 2010.
3. Wheeler DC, London GM, Parfrey PS, et al. Effects of cinacalcet on atherosclerotic and nonatherosclerotic cardiovascular events in patients receiving hemodialysis: the EValuation Of Cinacalcet HCl Therapy to Lower CardioVascular Events (EVOLVE) trial. Journal of the American Heart Association. 2014;3(6):e001363.
4. Goldstein BA, Arce CM, Hlatky MA, Turakhia M, Setoguchi S, Winkelmayer WC. Trends in the incidence of atrial fibrillation in older patients initiating dialysis in the United States. Circulation. 2012;126(19):2293-2301.
5. Zimmerman D, Sood MM, Rigatto C, Holden RM, Hiremath S, Clase CM. Systematic review and meta-analysis of incidence, prevalence and outcomes of atrial fibrillation in patients on dialysis. Nephrology Dialysis Transplantation. 2012;27(10):3816-3822.
6. Adamec Jean and Adamec Richard (2008), ECG Holter. Guide to electrocardiographic interpretation., 1st edition, Spriger Science Business Media, LLC., 233 Spring street, Newyork, NY 10013, USA.
7. Gan-Xin Yan and Peter R. Kowey (2011), Management of Cardiac Arrhythmias, second edition, Contemporary Cardiology, Ch.P. Cannon and A.M. Armani,Editor, Humana Press. , 89-122.
8. Macfarlane Peter W et al. (2011), Comprehensive Electrocardiology, second edition, John Camm, ed, Vol. 3, Springer-Verlag London Limited 2011, 1513-167.
9. Prystowsky Eric N and Fogel Richard I (2013), Hurst 's The Heart, Thirteenth Edition, Approach to the patient with cardiac arrythmias, RA. Walsh, JC. Fang và Valentin Fuster, ed, McGraw Hill, New York, 91-96.