KIẾN THỨC-THỰC HÀNH VỀ Y ĐỨC CỦA DIỀU DƯỠNG VIÊN BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2019

Trần Như Nguyên, Lê Anh Hải, Nguyễn Thị Hồng Hà, Phạm Bá Nhất, Đinh Ngọc Sỹ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu tiến hành trên toàn bộ 40 điều dưỡng viên Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ năm 2019, nhằm mô tả thực trạng kiến thức và thực hành về Y đức của họ, kết quả cho thấy: Về Kiến thức đạt mức tốt(các tiêu chí ở mức 76,7-100%) trong đó có những tiêu chí rất cao : 95 % hiểu về sẵn sàng giúp đỡ chia sẻ với đồng nghiệp; 97,5% về bảo vệ danh dự đồng nghiệp, 90% về người bệnh được quyền biết về bệnh của mình, được giải thích, được lựa chọn kỹ thuật chăm sóc. Tuy nhiên còn 10% cho rằng bệnh nhân không được quyền chọn điều dưỡng viên chăm sóc cho mình; 3,3% không biết nghề điều dưỡng có phù hợp với bản thân không. Về Thực hành đạt mức khá tốt (các tiêu chí ở mức 50-100%) trong đó có những tiêu chí rất cao: 97,5% thực hện tốt việc chịu trách nhiệm về hành vi chuyên môn; 100%trung thực trong sử dụng thuốc và vật tư tiêu hao. Nhưng còn đến 50% điều dưỡng viên không hỏi thêm người bệnh các bệnh liên quan; chỉ 40% có giới thiệu tên và nêu lý do tiếp xúc, chỉ 30% có chú ý tới tâm trạng người nhà người bệnh và 20% không hỏi lý do người bệnh đến khám

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. European Nursing Community (2008). Code of Ethics and Conduct for European. Nursing. Protecting the Public and Ensuring patient safety,. P 1-9
2. Australian College of Nursing (2008), Code of Ethics for Nurses in Australia, Nursing and Midwifery Board of Australia, The Australian College of Nursing and The Australia Nursing Federation, ISBN: 978-0-9775108-7-0, 2008.
3. Japanese Nursing Association (2003), The code of ethics for nurses, Full text PDF document. 2003: p. 1–7.
4. College and Association of Registered Nurses of Alberta (CARNA), Nursing Practice Standard, Edmonton, AB T5M 4A6, 2005: p. 1–32.
5. Bộ Y tế (2012). Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam. Ban hành kèm theo quyết định số: 1352/QĐ-BYT. Tr 1-14
6. Hội Điều dưỡng Việt Nam, Quyết định số 20/QĐ-HĐD ngày 10/9/2012 về chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên, Hội nghị phát triển nguồn nhân lực điều dưỡng Việt Nam, 2012: p. 42-49.
7. Bộ Y tế (2017) Quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học. Thông tư 45/2017/TT-BYT (ngày 16/11/2017)
8. Đỗ Mạnh Hùng, (2014), Nghiên cứu thực trạng nhận thức và thực hành y đức của điều dưỡng viên tại Bệnh viên Nhi Trung ương và kết quả một số biện pháp can thiệp. Luận văn ThS. Đại học Y Dược Thái Bình.