BIẾN CHỨNG THẦN KINH SAU PHẪU THUẬT ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC VỚI KỸ THUẬT VÒI VOI CẢI TIẾN

Duy Hồng Sơn Phùng 1,2, Hữu Lư Phạm 1,2,
1 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
2 Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu các biến chứng thần kinh xảy ra ở bệnh nhân sau phẫu thuật bệnh động mạch chủ ngực có sử dụng kỹ thuật vòi voi cải tiến tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và nhìn lại y văn. Đối tượng và phương pháp: Mô tả hồi cứu các ca lâm sàng được phẫu thuật bệnh động mạch chủ ngực với kỹ thuật vòi voi cải tiến có biến chứng thần kinh từ 12/2019 đến 12/2021. Kết quả: Trong số 42 ca bệnh động mạch chủ ngực phức tạp được phẫu thuật với kỹ thuật vòi voi cải tiến, có gặp một số dạng biến chứng thần kinh, gồm: 1 ca (2,4%) liệt tủy tạm thời; 3 ca (7,1%) tai biến mạch mạch máu não; 5 ca (11,9%) bị rối loạn chức năng thần kinh thoáng qua (kích thích, sảng...). Không có ca nào bị liệt thần kinh thanh quản quặt ngược hay thần kinh hoành. Tử vong 1 ca (2,4%) bị hôn mê sâu sau tai biến mạch máu não. Kết luận: Các biến chứng thần kinh sau phẫu thuật bệnh động mạch chủ ngực có sử dụng kỹ thuật vòi voi cải tiến tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là ít gặp và tương đương các công bố trên thế giới, trong đó rối loạn chức năng thần kinh thoáng qua (kích thích) là hay gặp nhất.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Malaisrie SC, Szeto WY, Halas M, et al. 2021 The American Association for Thoracic Surgery expert consensus document: Surgical treatment of acute type A aortic dissection. J Thorac Cardiovasc Surg. 2021;162(3):735-758.e2. doi:10.1016/ j.jtcvs.2021.04.053
2. Czerny M, Schmidli J, Adler S, et al. Current options and recommendations for the treatment of thoracic aortic pathologies involving the aortic arch: an expert consensus document of the European Association for Cardio-Thoracic surgery (EACTS) and the European Society for Vascular Surgery (ESVS). Eur J Cardio-Thorac Surg Off J Eur Assoc Cardio-Thorac Surg. 2019;55(1):133-162. doi:10.1093/ejcts/ezy313
3. Damberg A, Schälte G, Autschbach R, Hoffman A. Safety and pitfalls in frozen elephant trunk implantation. Ann Cardiothorac Surg. 2013;2 (5):669-676.doi:10.3978/j.issn.2225-319X. 2013.09.16
4. Preventza O, Liao JL, Olive JK, et al. Neurologic complications after the frozen elephant trunk procedure: A meta-analysis of more than 3000 patients. J Thorac Cardiovasc Surg. 2020;160 (1):20-33.e4. doi:10.1016/j.jtcvs.2019.10.031
5. Shrestha M, Bachet J, Bavaria J, et al. Current status and recommendations for use of the frozen elephant trunk technique: a position paper by the Vascular Domain of EACTS. Eur J Cardio-Thorac Surg Off J Eur Assoc Cardio-Thorac Surg. 2015;47(5):759-769. doi:10.1093/ejcts/ezv085
6. Poon SS, Tian DH, Yan T, et al. Frozen elephant trunk does not increase incidence of paraplegia in patients with acute type A aortic dissection. J Thorac Cardiovasc Surg. 2020;159(4):1189-1196.e1. doi:10.1016/j.jtcvs.2019.03.097
7. Hohri Y, Yamasaki T, Matsuzaki Y, Hiramatsu T. Early and mid-term outcome of frozen elephant trunk using spinal cord protective perfusion strategy for acute type A aortic dissection. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2020;68(10):1119-1127. doi:10.1007/s11748-020-01328-z
8. Zhao H, Wen D, Duan W, An R, Li J, Zheng M. Identification of CTA-Based Predictive Findings for Temporary and Permanent Neurological Dysfunction after Repair in Acute Type A Aortic Dissection. Sci Rep. 2018;8(1):9740. doi:10.1038/ s41598-018-28152-z.